Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
CMI'da yayınlanan bu çift kör, plasebo kontrollü, randomize kontrollü çalışmada (n=231), favipiravirin hafif COVID-19 olgularında viral klerense kadar geçen süre üzerine etkisi araştırılmış. Bunun yanı sıra; semptomların iyileşmesi, hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve yan etkiler açısından da favipiravir alan hastalar plasebo alan hastalarla karşılaştırılmış. Sonuç olarak; favipiravir tüm sonlanım noktaları açısından plasebo koluyla benzer bulunmuş.  
Houston ve Nairobi'de yapılan bu çalışmada; dışkı örneklerinden izole edilen C. difficile örneklerinde vankomisin ve metranidazole karşı yüksek oranda direnç varlığı tespit edilmiş. Dirençli izolatların hiçbirinde VanA geni tespit edilmemiş.  
NEJM de yayınlanan bu faz 2-3 randomize (2:1) kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 5-11 yaş grubunda 21 gün arayla yapılan 10-ug doz Pfizer-BioNtech aşısı etkin ve güvenilir görünüyor. Yine de bu yaş grubunda rutin aşılamanın önerilmesinden önce cevaplanması gereken sorular var. 
Nature'de yayınlanan bu çalışmada Omicron varyant ile ilgili çok detaylı bir inceleme yapılmış. 
NEJM'de yayınlanan bu yazı; daha önceden hastalığı geçirip 2 doz mRNA aşısı olan kişilerle 3 doz mRNA (3. doz 2 doz aşılamayı takiben 6. ayda) aşısı olan kişilerde omicron varyantına karşı anlamlı düzeyde yüksek nötralizan antikor düzeyine ulaşıldığını ortaya koyuyor. 
07.01.2022 Cuma günü yapılacak nadir lipid bozuklukları kursu Avrupa Aterskleroz derneği, Türk Kardiyoloji Derneği Preventive Kardiyoloji ve Aterskleroz Çalışma Grubu ve Türk Ateroskleroz derneği ortaklığı ile düzenlenmektedir. Kurs yukarıda belirtilen tarihte herkese açık olarak yapılacaktır. 
Amerika'da yapılan bu çok merkezli retrospektif gözlemsel çalışmada komplike idrar yolu infeksiyonlarının ayaktan tedavisinde ıv ertapenem ile oral fosfomisin tedavileri biribirleriyle karşılaştırılmış. İki tedavi arasında; 30. günde klinik başarı, takibin son gününde klinik başarı ve relaps sıklığı açısından anlamlı bir fark olmadığı gösterilmiş. Randomize kontrollü çalışmalarla bu sonuçlar doğrulanana kadar en azından komplike idrar yolu infeksiyonları için oral stepdown tedavide fosfomisinin bir alternatif olarak düşünülebileceği vurgulanmış.  
2 doz mRNA aşısı olunduktan sonra hiç antikor yanıtı oluşturmayan böbrek nakli alıcısı hastalar (n=201) içinde; bir kola 3. doz aşılama için mRNA aşısı (homolog) uygulanırken diğer kola 3. doz için vektör aşısı (heterolog) uygulanmış. 3. doz aşılamadan 4 hafta sonra anti-SARS-CoV2 antikor yanıtlarına bakılan bu hastalardan iki grup arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiş.  
ESCMID MDR Gram negatif basil infeksiyonları kılavuzu yayınlandı. Yakın zamanda yayınlanan IDSA kılavuzundan önemli bazı farklılıklar içeriyor. 
COVID-19 nedeniyle yatarak tedavi edilen ve taburcu olan hastalarda VTE skoru 4 ve üzerinde veya 2-3 olup D-dimer >500 ng/ml olan hastalarda, rivaroxaban (10 mg/gün) tromboprofilaksi alanlarla hiçbir antikoagulan almayan hastalar mukayese edilmiş. Sonuç olarak rivaroxaban'ın anlamlı düzeyde koruyucu etkisi olduğu tespit edilmiş.
Bu derleme yazısında WHO öncelik listesinde yer alan; M. tüberküloz, tüberküloz etkeni olamayan mikobakteriler ve C. difficile infeksiyonlarının tedavisine yönelik hale hazırda geliştirilmekte olan geleneksel ve geleneksel olmayan moleküller değerlendirilmiş.  
Uzun zamandır beklenen FOREST çalışmasının sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayınlandı. Çok ilaç dirençli E. coli ile gelişen bakteremik idrar yolu infeksyonlarının hedefe yönelik tedavisinde fosfomisin ile seftriakson veya meropenem (eğer seftriakson dirençli ise) kollarını kıyaslayan bu pragmatik, açık etiketli randomize kontrollü çalışmada yan etkiler nedeniyle fosfomisin (IV) kolunda ilaca ara vermenin daha sık görüldüğü ve temelde bu durum nedeniyle de fosfomisin kolunun non-inferiority kriterini karşılamadığı gösterilmiş. Çalışmadaki kısıtlılıklar dikkate alındığunda ilave randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.
 11 Ocak 2022 tarihinde yapılan ve Prof. Dr. Arzu Sayıner ve Prof. Dr. Murat Akova'nın konuşmacı olarak katıldıkları oturumda Omicron varyantının özellikleri ve pandeminin yeni durumu karşısında SARS-CoV-2 aşılarının rolü ve yeni stratejiler tartışıldı. Oturumdaki konuşmalar ve oturum sonrası sorularla yapılan tartışmanın tamamı YouTube üzerinden yayınlandı.
İspanya'da yapılan bu retrospektif çalışma, MDR/XDR P. aeruginosa infeksiyonlarının tedavisinde seftazidim-avibaktam kullanımının sonuçlarını ortaya koyuyor.
JAMA dergisinde 2021 yılında en çok görüntülenen makaleler açıklandı. 
JAMA'da yayınlanan bu yazıda omikron varyantı hakkında genel bir değerlendirme yapılıyor.
Hastaneye yatırılmayan ancak COVID-19 progresyonu açısından yüksek riskli olan COVID-19 hastalarında 3 gün remdesivir tedavisi uygulandığında plasebo koluna kıyasla %87 daha az hastanaye yatış veya ölüm görülüyor. 
İsrail'den yapılan bu toplum temelli çalışmada bildirimi zorunlu olan E. coli ilişkili kan akımı infeksiyonlarının insidansı, mortalite oranları ve ilaç direnci profilleri incelenerek bu infeksiyonların toplum sağlığına olan etkisi ortaya konulmuş. 
Bir rekombinan spike protein nanopartikül olan NVX-CoV2373 aşısının faz 3 randomize kontrollü çalışma sonuçları (etkinlik ve güvenlik analizi) NEJM'de yayınlandı.
NEJM'de yayınlanan bu yazıda LTBI yaklaşım ele alınmış.