Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
JAMA’da yayınlanan faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; afebril idrar yolu infeksiyonu olan erişkin erkeklerde ciprofloksasin veya TMP-SMX tedavisinin 7 gün ve 14 gün süreyle uygulanmasının etkinliklerinin benzer olduğu gösterilmiş.
NEJM’de yapılan gözlemsel bir çalışmada, özellikle iki doz uygulanan BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısının delta varyanta karşı ciddi anlamda koruyucu olduğu gösterilmiş.  
Şili’de 10 milyonun üzerinde 16 yaş ve üzeri kişinin dahil edildiği geniş çaplı prospektif kohort çalışmada; CoronoVac aşısının gerçek yaşam verileri değerlendirilmiş. Bu çalışmaya ait sonuçlar, CoronoVac Türkiye Faz 3 çalışma sonuçları ile paralellik gösteriyor.
İspanya’dan yapılan bu prospektif kohort çalışmada, ciddi COVID-19 pnömonisi nedeniyle hastanede yatan hastalarda; kortikosteroid, tocilizumab ve bu iki ilacın kombine kullanımı kan akımı infeksiyonu riskinde artış ile ilişkili bulunmamış.
3975 sağlık çalışanına ait gerçek yaşam verisi sonuçlarına göre; 2 doz mRNA aşısı %91 (76-97) etkinlik gösteriyor. Ayrıca aşıya rağmen infekte olan kişilerde viral yük daha düşük, semptom süresi daha kısa ve febril semptomlar daha az sıklıkla görülüyor. 
CMI’da yayınlanan bu çalışmada; KDKp ile rektal kolonize hastalarda 30 günlük takipte aynı kolonizan bakteri ile kan akımı infeksiyonu gelişimi, klasik risk faktörlerinin yanı sıra bakteriyal klonun tipi ile de yakından ilişkili olarak bulunmuş.
Organ yetmezliği olan ve YBÜ’de izlenen COVID-19 hastalarında tocilizumab ve sarilumab kullanımı hayatta kalım ve daha kısa süre organ desteği ihtiyacı parametreleri açısından etkin görünüyorken, Anakinra’nın bu hasta grubunda etkili olmadığı gösterilmiş. 
ECMM (European Confedaration of Medical Mycology) /ISHAM (International Society for Animal and Human Mycology) son zamanlarda özellikle Hindistan’da artan COVID-19 ilişkili Mukormikoz olgularından sonra düşük ve orta gelirli ülkelerde bu hastalığın klinik yönetimi ile ilgili önerilerini Mycoses dergisinde yayınladı. 
Nature’de yayınlanan bu çalışmada COVID-19 sonrası ilk 30 gün hayatta kalan hastaların 6 aylık takiplerinde kontrol gruplarına kıyasla daha sık görülen sağlık problemleri detaylı bir şekilde ortaya konulmuş. 
Johns Hopkins Üniversitesinden yapılan çalışmada, DTR P. aeruginosa izolatlarının bazılarında seftolozan-tazobaktam maruziyeti sonrasında oluşan AmpC omega loop mutasyonları ile ilişkili sefiderekol, seftazidim-avibaktam ve seftolozan-tazobaktam MIK değerlerinde belirgin artış olduğu gösterilmiş. Bununla birlikte aynı izolatlarda imipenem-relebaktam MIK değerlerinin belirgin düştüğü tespit edilmiş. 
JAMA’da yayınlanan faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; ciddi COVID-19 nedeniyle hospitalize edilen hastalarda invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olmaksızın hayatta kalma ve 29 günlük takipte COVID-19 ilişkili mortalite parametreleri açısından canakinumab ve plasebo kolları benzer etkinlikte bulunmuş. 
Şimdiye kadar tanımlanmış SARS-CoV-2 reinfeksiyon ve persistan infeksiyon vakalarında ilk infeksiyon dönemi ile reinfeksiyon veya persistan infeksiyon dönemlerinde izole edilen virüslerde tüm genom analizi yapılmış ve viral evrimin özellikleri ortaya konulmuş. 
Türkiye’de yürütülen; CoronoVac aşısı çift kör, randomize, plasebo kontrollü, faz 3 çalışmanın sonuçları bir yorum yazısı ile birlikte Lancet’te yayınlandı. Ayrıca çalışmayı yürüten araştırmacılardan Prof. Murat Akova’nın 31. ECCMID’de düzenlenecek olan Lancet oturumunda bu çalışmanın sonuçlarından bahsedeceği konuşmasını dinlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Bu oturum 11 Temmuz 2021 saat 15:30’da gerçekleştirilecektir.
JAMA’da yayınlanan 27 çalışmanın (n=10930) değerlendirildiği bir metaanalizin sonuçlarına göre; hastanede yatan COVID-19 hastalarında tocilizumab içeren tedaviler daha düşük 28. Gün mortalite oranları ile ilişkili bulunmuş.
NVX-CoV2373 aşısı Faz 3 çalışma sonuçları NEJM'de yayınlandı. Buna göre alfa variant (B.1.1.7) da dahil olmak üzere aşının SARS-CoV-2 infeksiyonlarına karşı koruyucu ve güvenli olduğu bildiriliyor.  
IDSA Clostridium difficile kılavuzu yayınlandı. ESCMID kılavuzu ise yakında yayınlanacak.
İngiltere’den yapılan ve Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre B.1.1.7 variantı ile oluşan infeksiyonlar daha yüksek oranda 28 günlük mortalite ve yoğun bakım ünitesine yatışla ilişkili. Diğer yandan yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalara ait sonuçlar (Örn, 28 günlük mortalite) varyantın türünden etkilenmiyor. 
NEJM'de yayınlanan derleme yazısında siroz hastalarında görülen infeksiyon hastalıkları, genel yaklaşımlar ve patogenezi ele alınmış.
Nature’de yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre SARS-CoV2’ye karşı gelişen humoral bağışık yanıtın en az 1 sene devam ettiği gösterilmiş. Ayrıca bu kişiler içinden sonradan mRNA aşısı olanlarda humoral bağışık yanıtın (endişe verici varyantlara karşı olan humoral bağışık yanıt dahil) ciddi anlamda güçlendiği tespit edilmiş. 
Yılda 50-100 milyon semptomatik infeksiyona yol açan ve WHO tarafında toplum sağlığını tehdit eden ilk 10 neden arasında kabul edilen Dengue virüs ile infeksiyonların ve buna bağlı hastaneye yatışların azaltılmasında ilginç bir yöntemin etkili olduğu keşfedilmiş. Sonuçlar NEJM’de yayınlanmış.