Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Unutmayacağız...
Lancet hematology dergisinde yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmanın sonuçları; persistan veya tekrar eden ateşi olan yüksek riskli nötropenik hastalarda PET-CT uygulamasının standart CT ile kıyaslandığında antibiyotik tedavisinin de-eskelasyonu veya kesilmesi konusunda daha başarılı şekilde yol gösterdiğini ortaya koyuyor.  
NEJM'de yayınlanan randomize plasebo kontrollü çalışmada, C vitamini infüzyon tedavisi alanlarda plasebo koluna göre 28. günde ölüm ve persistan organ disfonksiyonunun daha sık olduğu tespit edilmiş.
Güney Kore'de üç merkezde yürütülmüş retrospektif kohort çalışmada eşleşmiş analizler ve çok değişkenli analizlerin sonucunda ertapenem alan hastalarla grup 2 karbapenem alan hastalar arasında 30 günlük mortalite açısından fark olmadığı tespit edilmiş. Sepsis ve sepik şok hastalarında da bu durumun değişmediği tespit edilmiş. 
Lancet hematology dergisinde yayınlanan ve Hollanda'dan yapılan bu açık etiketli randomize kontrollü çalışmada; hematolojik malignite tedavisi için intesif kemoterapi rejimi veya kök hücre nakli tedavisi alan ve yüksek nötropeni riski (7 gün ve üzerinde devam eden mutlak nötropeni) olan erişkin hastalarda ateş nedeniyle başlanan karbapenem tedavisini 3 gün alan hastalar ile nötropeni geçene kadar ya da 5 ateşsiz gün görülene kadar alan hastalar mukayese edilmiş.
Günümüzde giderek artan antimikrobiyal direnç sorunun da göz önüne alındığı bu derlemede, yazarlar idrar yolu enfeksiyonlarına güncel yaklaşımı değerlendirmişler. 
İngiltere'de 2018-2021 yılları arasında görülen 7 Monkeypox vakasına ait; klinik bulgular, 2 farklı anti-viral ajan kullanımına bağlı klinik yanıtlar ve yan etkiler ve viral bulgular ayrıntılı şekilde raporlanmış.
ESCMID Study Group for Viral Hepatitis (ESGVH) tarafından hazırlanan bu yazıda; 1.10.2021 tarihinden bu yana tüm dünyada 200'ü aşkın çocukta tespit edilen nedeni bilinmeyen akut ciddi hepatitin etiyolojisi tartışılıyor.  
Bu tek merkezli 1671 hastanın dahil edildiği eşleşmiş kohort çalışmada; hastaneye yatış öncesi uzun süredir aspirin kullanan ancak kardiyovasküler bir hastalığı olmayan hastalarda, aspirin kullanmayanlara göre sepsis sonrası sağkalım oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. 
CID'de yayınlanan bu derlemede persistan MRSA bakteremisine yaklaşım ele alınmış. 
İtalya'da yürütülen bu tek merkezli randomize kontrollü çalışmada B-D-Glukan rehberliğinde invaziv kandidiyazis açısından riskli hastalarda ampirik anti-fungal tedavinin erkenden sonlandırılmasının güvenli bir yaklaşım olduğu gösterilmiş. Ancak ilave çalışmalarla bu sonucun desteklenmesine ihtiyaç var. 
Yapılan Cochrane systematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre; JAK inhbitörleri orta-ciddi COVID-19 hastalarında mortalite ve hastalığın ilerleme riskini azaltırken, yan etki sıklığında bir artışa neden olmuyor.
Lancet Infectious Disease'de yayınlanan bu geniş çaplı kesitsel çalışmada flusitozin alan hastalarda mortalitenin daha düşük ve hastanede kalış süresinin daha kısa olduğu gösterilmiş.  
Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bu derlemede bakteriyel prostatit olgusuna yaklaşım tüm ayrıntıları ile ele alınmış.
Lancet'te yayınlanan bu çalışmada tüm dünyada 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında COVID-19 ilişkili fazladan mortalite (excess mortality) hesaplanmış. Bu hesaba göre tüm dünyada bu tarihler arasında COVID-19 ilişkili mortalite 5.94 milyon olarak raponlanmış olmasına rağmen, hesaplanan excess mortality 18.2 milyon olarak tespit edilmiş. Türkiye için ise raporlanan mortalite 82.400 iken hesaplanan excess mortalitenin bunun 2.24 katı yani 185.000 olduğu belirtiliyor.
Hematolojik malignitesi olan ve hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında mikobakteriyel enfeksiyonlarını ele alan güncel ECIL kılavuzu Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlandı.
Bu çift kör, çift plasebo, randomize, kontrollü çalışmada (n=1010); düşük akım, yüksek akım veya non-invasive mekanik ventilasyon desteği alan hastaların bir kısmına remdesivir + baricitinib + plasebo verilmiş ve diğer yarısına da remdesivir+ deksametazon + plasebo tedavisi uygulanmış. 29 günlük invasive mekanik ventilasyon ilerleme ve ölüm açısından her iki grubun benzer olduğu; ancak deksametazon alan grupta yan etkilerin daha sık görüldüğü tespit edilmiş.
Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.  
Bu derlemede yazarlar S. malthophilia infeksiyonları ile ilgili güncel verileri ve tedavi yaklaşımlarını ayrıntılı olarak ele almışlar. 
Şimdiye kadarki kılavuzlardan çok farklı bir yöntemle hazırlanmış bu kılavuzda piyojenik osteomyelit tedavisi için öneriler 7 soru ile değerlendirilmiş.