Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
İngilitere'de 6 ay-12 yaş grubunda yürütülen çift kör, randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre, komplike olmayan alt solunum yolu enfeksiyonlarının (Örn, akut bronşit) tedavisinde antibiyotik kullanımının (amoksisilin) gereksiz olduğu gösterilmiş.
İsrailde 60 yaş ve üzeri çok sayıda katılımcının yer aldığı bu çalışmada; doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve ciddi hastalık oranlarının 3. doz (hatırlatma dozu) aşı olan grupta tam doz (2 doz) aşı olan gruba kıyasla anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiş.  
WHO SOLIDARITY çalışmasından sonra DISCOVERY çalışması da remdesivir tedavisinin hastanede yatan ve oksijen ihtiyacı olan COVID-19 hastalarında standart tedaviye ek bir fayda sağlamadığını gösteriyor. 
Şili'de yapılan bu geniş kapsamlı toplum taramasında; Coronavac aşısı olan kişilerde IgG antikor poztifliğinde 2 .dozdan sonraki 4-16 haftlık dönemde giderek bir azalma olduğu gösterilmişken, BNT162b2 aşısı olanlarda seropozitiflik oranının %92'nin üzerinde ve sabit kaldığı gösterilmiş. Bu çalışmada antikor yanıtına lateral flow test ile bakılmış ve nötralizan antikor varlığı değerlendirilmemiş. 
Sipahi ve arkadaşları gerçekleştirdikleri çok merkezli retrospektif eşleşmiş kohort çalışmada; febril nötropeni ampirik tedavisinde daptomisin ile glikopeptitlerin (vankomisin ve teikoplanin) benzer etkinliğe sahip olduğunu göstermişler. 
Türkiye’de uygulanan COVID-19 aşılaması ile ilgili Dr. Murat Akova tarafından IDCM dergisinde dikkat çekici bir editorial kaleme alınmış. 
Amerika’da 13 eyaletin dahil edildiği geniş çaplı bir çalışmada; mRNA aşılarının hospitalizasyonu önlemede ne denli başarılı olduğu net bir şekilde gösterilmiş. 
Sayın meslektaşlarımız sizlerin ve tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde yayınlanan derleme yazısında, bu senenin başında Hindistan’da görülen CAM vaka sayısındaki ciddi artışın olası mekanizmaları ve risk faktörleri ele alınıyor.  
NEJM’de yayınlanan tek kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; yüksek titre SARS-CoV-2 antikoru içeren plazma tedavisi; acile ayaktan başvuran, 50 yaş üstü veya en az bir komorbiditesi olan, hastalık progresyonu açısından yüksek riskli, semptom başlangıcı üzerinden 7 günden az zaman geçmiş hastalarda hastalık progresyonunu önleme ve diğer ikincil sonlanım noktaları açısından plasebo ile benzer etkinlikte bulunmuş.  
Kanada, ABD ve Suudi Arabistan'dan 44 YBÜ'nün katılımı ile gerçekleştirilen bu randomize kontrollü çalışmada; L rhamnosus GG kullanımının VAP gelişimi üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı gösterilmiş. 
NEJM'de yayınlanan ve BNTb162b2 aşısının 6 aylık takip boyunca etkinlik ve güvenlik verilerini analiz eden bu randomize, plasebo kontrollü, faz 1-2-3 çalışmada; aşı etkinliğinin takip boyunca giderek azalmakla beraber hala yüksek olduğunu ve ciddi yan etki oranlarının plasebo kolu ile benzer olduğunu gösteriyor.  
Leukemia Research dergisinde yayınlanan bu yazıda VRE kolonize akut lösemi hastalarında infeksiyon gelişimi ve mortalite açısından bağımsız risk faktörleri analiz edilmiş. 
Amerikada yapılan 2-doz 10.861 aşılı ve 10.861 aşısız 16 yaş ve üzeri gebe kadının dahil edildiği eşleşmiş kohort çalışmada BNT162b2 mRNA aşısının hayli etkili olduğu tespit edilmiş. 
Avrupa Tıbbi Mikoloji Konfederasyonu’nun 9 ülkede 20 farklı merkezde yürüttüğü bu çalışmanın sonuçlarına göre; ileri yaşta, invaziv mekanik ventilasyon desteği alan ve tocilizumab verilen hastalarda daha sık CAPA görülüyor. Ayrıca CAPA tek başına mortalitenin önemli bir belirleyicisi olarak tespit edilmiş. 
İngilitere’de yapılan geniş çaplı, toplum temelli, prospektif, vaka-kontrol çalışmasının sonuçları aşılama sonrası hastalık geçirilse bile çok daha hafif geçirildiğini destekliyor. 
Critical Care Medicine dergisinde yakın zamanda yayınlanan bu derlemede; septik hastada antimikrobiyal tedavi yaklaşımı özetleniyor. 
NEJM'de yayınlanan ve İsrail'den 1.7 milyondan fazla katılımcının yer aldığı bu araştırmada; BNT162b2 aşısı güvenlik verileri detaylı bir şekilde analiz edilmiş.  
Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan ve 6 prospektif açık etiketli randomize kontrollü çalışmaya ait verilerinin yeni bir yöntemle (meta-trial) analiz edildiği bu çalışmada; prone pozisyonun bu hasta grubunda entübasyona ilerleyiş ve ölümden oluşan birleşik sonlanım noktası açısından kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu gösterilmiş. Ayrıca her ne kadar mortalite her iki grupta benzer olsa da entübasyona ilerleyiş prone pozisyon grubunda anlamlı bir şekilde daha az görülmüş. 
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir makalede antibiyotik aldıktan sonra 30 gün süreyle izlenen 1488 hastadaki yan etkiler rapor ediliyor.  Hastaların %20'sinde antibiyotiğe bağlı bir yan etki ortaya çıkmış. Her 10 günlük ilave tedavi antibiyotik yan etkilerinde %3'lük bir artışa neden oluyor.