Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
JAMA'da yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmada, ciddi hipoksemisi olan (>10 l/dk oksijen alan veya ventilatör desteği alan) hastalarda 12 mg deksametazon ile 6 mg deksametazonun etkinliklerinin benzer olduğu gösterilmiş. 
REMDACTA (randomize, plasebo kontrollü, çift kör, faz 3 çalışma) sonuçlarına göre; tocilizumab ve remdesivir kombinasyonun remdesivir+plaseboya kıyasla 'taburculuğa kadar geçen süre' ve 'mortalite' sonlanım noktaları üzerine olumlu bir etkisi yok. 
Extracorporeal Life Support Organization tarafından yürütülen ve 41 ülkeden 4892 hastanın dahil edildiği bu çalışmada 2020 boyunca ECMO desteği alan COVID-19 hastalarının 90 günlük mortalite oranlarının seyri ve buna etki eden faktörler analiz edilmiş.  
Clinical microbiology and infections dergisinde yayınlanan az sayıda hastanın dahil edildiği (n=47) restrospektif çalışmada, FDG-PET/CT kullanılarak COVID-19 ilişkili aortik hipermetabolizasyonun varlığı 10 hastada gösterilmiş. Her ne kadar daha önce de buna benzer çalışmalar yapılmış olsa da, inflammasyonun bir sekel mi yoksa devam eden bir süreç mi olduğu ve akut infeksiyondan sonra gelişebilecek aortik anevrizma veya diseksiyon benzeri komplikasyonların riski merak konusu. 
İsrailde 60 yaş ve üzeri çok sayıda katılımcının yer aldığı bu çalışmada; doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve ciddi hastalık oranlarının 3. doz (hatırlatma dozu) aşı olan grupta tam doz (2 doz) aşı olan gruba kıyasla anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiş.  
NEJM'de yayınlanan ve BNTb162b2 aşısının 6 aylık takip boyunca etkinlik ve güvenlik verilerini analiz eden bu randomize, plasebo kontrollü, faz 1-2-3 çalışmada; aşı etkinliğinin takip boyunca giderek azalmakla beraber hala yüksek olduğunu ve ciddi yan etki oranlarının plasebo kolu ile benzer olduğunu gösteriyor.  
WHO SOLIDARITY çalışmasından sonra DISCOVERY çalışması da remdesivir tedavisinin hastanede yatan ve oksijen ihtiyacı olan COVID-19 hastalarında standart tedaviye ek bir fayda sağlamadığını gösteriyor. 
Şili'de yapılan bu geniş kapsamlı toplum taramasında; Coronavac aşısı olan kişilerde IgG antikor poztifliğinde 2 .dozdan sonraki 4-16 haftlık dönemde giderek bir azalma olduğu gösterilmişken, BNT162b2 aşısı olanlarda seropozitiflik oranının %92'nin üzerinde ve sabit kaldığı gösterilmiş. Bu çalışmada antikor yanıtına lateral flow test ile bakılmış ve nötralizan antikor varlığı değerlendirilmemiş. 
Amerikada yapılan 2-doz 10.861 aşılı ve 10.861 aşısız 16 yaş ve üzeri gebe kadının dahil edildiği eşleşmiş kohort çalışmada BNT162b2 mRNA aşısının hayli etkili olduğu tespit edilmiş. 
Avrupa Tıbbi Mikoloji Konfederasyonu’nun 9 ülkede 20 farklı merkezde yürüttüğü bu çalışmanın sonuçlarına göre; ileri yaşta, invaziv mekanik ventilasyon desteği alan ve tocilizumab verilen hastalarda daha sık CAPA görülüyor. Ayrıca CAPA tek başına mortalitenin önemli bir belirleyicisi olarak tespit edilmiş.