Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 JAMA'da 16 Ağustos 2022'de yayınlanan bir araştırmanın sonuçları COVID-19 veya influenza nedeniyle hastaneye yatmış yaklaşık 94.000 hastada hastalığı takibeden 90 gün içinde gelişen venöz veya arteryel tromboembolik olayları kıyaslıyor. 
ESCMID hafif/orta COVID-19 tedavi kılavuzu yayınlandı.
 Annals of Inteernal Medicine'da 23 Ağustos tarihinde yayınlanan bir makalede, Fransız araştırıcılar Biontech-Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Janssen aşıları ile çeşitli vasküler komplikasyonların gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmışlar.
Yapılan Cochrane systematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre; JAK inhbitörleri orta-ciddi COVID-19 hastalarında mortalite ve hastalığın ilerleme riskini azaltırken, yan etki sıklığında bir artışa neden olmuyor.
Lancet'te yayınlanan bu çalışmada tüm dünyada 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında COVID-19 ilişkili fazladan mortalite (excess mortality) hesaplanmış. Bu hesaba göre tüm dünyada bu tarihler arasında COVID-19 ilişkili mortalite 5.94 milyon olarak raponlanmış olmasına rağmen, hesaplanan excess mortality 18.2 milyon olarak tespit edilmiş. Türkiye için ise raporlanan mortalite 82.400 iken hesaplanan excess mortalitenin bunun 2.24 katı yani 185.000 olduğu belirtiliyor.
Bu çift kör, çift plasebo, randomize, kontrollü çalışmada (n=1010); düşük akım, yüksek akım veya non-invasive mekanik ventilasyon desteği alan hastaların bir kısmına remdesivir + baricitinib + plasebo verilmiş ve diğer yarısına da remdesivir+ deksametazon + plasebo tedavisi uygulanmış. 29 günlük invasive mekanik ventilasyon ilerleme ve ölüm açısından her iki grubun benzer olduğu; ancak deksametazon alan grupta yan etkilerin daha sık görüldüğü tespit edilmiş.
Lancet'te yayınlanan ve İngilitere'de yapılan bu büyük ölçekli kohortta, omikron varyant ilişkili infeksiyonların delta varyanta göre ciddi sonlanım noktaları ile daha az oranda ilişkili olduğu; ancak bunun yaş grupları arasında farklılıklar gösterebildiği tespit edilmiş. Ayrıca aşılanmanın bu sonlanım noktaları üzerine etkileri de her iki varyant için mukayese edilmiş.  
Progresyon riski yüksek hafif-orta COVID-19 olgularında sotrovimab kullanımı; hastaneye yatışları, mortaliteyi, ciddi hastalığa ilerleme riskini ve acil başvurularını anlamlı ölçüde azaltıyor.  
OFID dergisinde yayınlanan bu geniş çaplı çalışmada diğer pnömoni etkenlerine kıyasla SARS-CoV-2'nin demans ile daha yüksek oranda ilişkili olduğu gösterilmiş.  
NIH tarafından düzenli olarak yayınlanan COVID-19 tedavi kılavuzu güncellendi. Bir önceki kılavuza göre ayaktan tedavi edilen COVID-19 hastalarının tedavisinde ve PreP önerilerinde yeni güncellemeler var.