Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Yeni sepsis kılavuzu yayınlandı. 
Extracorporeal Life Support Organization tarafından yürütülen ve 41 ülkeden 4892 hastanın dahil edildiği bu çalışmada 2020 boyunca ECMO desteği alan COVID-19 hastalarının 90 günlük mortalite oranlarının seyri ve buna etki eden faktörler analiz edilmiş.  
50 yaş ve üzeri değişik endikasyonlarla TNFi tedavisi alan 610 hastanın dahil edildiği randomize kontrollü çalışmada varicella zoster aşısının etkin ve güvenli olduğu gösterilmiş.  
Clinical microbiology and infections dergisinde yayınlanan az sayıda hastanın dahil edildiği (n=47) restrospektif çalışmada, FDG-PET/CT kullanılarak COVID-19 ilişkili aortik hipermetabolizasyonun varlığı 10 hastada gösterilmiş. Her ne kadar daha önce de buna benzer çalışmalar yapılmış olsa da, inflammasyonun bir sekel mi yoksa devam eden bir süreç mi olduğu ve akut infeksiyondan sonra gelişebilecek aortik anevrizma veya diseksiyon benzeri komplikasyonların riski merak konusu. 
İngilitere'de 6 ay-12 yaş grubunda yürütülen çift kör, randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre, komplike olmayan alt solunum yolu enfeksiyonlarının (Örn, akut bronşit) tedavisinde antibiyotik kullanımının (amoksisilin) gereksiz olduğu gösterilmiş.
Kanada, ABD ve Suudi Arabistan'dan 44 YBÜ'nün katılımı ile gerçekleştirilen bu randomize kontrollü çalışmada; L rhamnosus GG kullanımının VAP gelişimi üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı gösterilmiş. 
İsrailde 60 yaş ve üzeri çok sayıda katılımcının yer aldığı bu çalışmada; doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve ciddi hastalık oranlarının 3. doz (hatırlatma dozu) aşı olan grupta tam doz (2 doz) aşı olan gruba kıyasla anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu tespit edilmiş.  
NEJM'de yayınlanan ve BNTb162b2 aşısının 6 aylık takip boyunca etkinlik ve güvenlik verilerini analiz eden bu randomize, plasebo kontrollü, faz 1-2-3 çalışmada; aşı etkinliğinin takip boyunca giderek azalmakla beraber hala yüksek olduğunu ve ciddi yan etki oranlarının plasebo kolu ile benzer olduğunu gösteriyor.  
WHO SOLIDARITY çalışmasından sonra DISCOVERY çalışması da remdesivir tedavisinin hastanede yatan ve oksijen ihtiyacı olan COVID-19 hastalarında standart tedaviye ek bir fayda sağlamadığını gösteriyor. 
Leukemia Research dergisinde yayınlanan bu yazıda VRE kolonize akut lösemi hastalarında infeksiyon gelişimi ve mortalite açısından bağımsız risk faktörleri analiz edilmiş.