Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan ve BNTb162b2 aşısının 6 aylık takip boyunca etkinlik ve güvenlik verilerini analiz eden bu randomize, plasebo kontrollü, faz 1-2-3 çalışmada; aşı etkinliğinin takip boyunca giderek azalmakla beraber hala yüksek olduğunu ve ciddi yan etki oranlarının plasebo kolu ile benzer olduğunu gösteriyor.  
WHO SOLIDARITY çalışmasından sonra DISCOVERY çalışması da remdesivir tedavisinin hastanede yatan ve oksijen ihtiyacı olan COVID-19 hastalarında standart tedaviye ek bir fayda sağlamadığını gösteriyor. 
Leukemia Research dergisinde yayınlanan bu yazıda VRE kolonize akut lösemi hastalarında infeksiyon gelişimi ve mortalite açısından bağımsız risk faktörleri analiz edilmiş. 
Şili'de yapılan bu geniş kapsamlı toplum taramasında; Coronavac aşısı olan kişilerde IgG antikor poztifliğinde 2 .dozdan sonraki 4-16 haftlık dönemde giderek bir azalma olduğu gösterilmişken, BNT162b2 aşısı olanlarda seropozitiflik oranının %92'nin üzerinde ve sabit kaldığı gösterilmiş. Bu çalışmada antikor yanıtına lateral flow test ile bakılmış ve nötralizan antikor varlığı değerlendirilmemiş. 
Amerikada yapılan 2-doz 10.861 aşılı ve 10.861 aşısız 16 yaş ve üzeri gebe kadının dahil edildiği eşleşmiş kohort çalışmada BNT162b2 mRNA aşısının hayli etkili olduğu tespit edilmiş. 
Sipahi ve arkadaşları gerçekleştirdikleri çok merkezli retrospektif eşleşmiş kohort çalışmada; febril nötropeni ampirik tedavisinde daptomisin ile glikopeptitlerin (vankomisin ve teikoplanin) benzer etkinliğe sahip olduğunu göstermişler. 
Avrupa Tıbbi Mikoloji Konfederasyonu’nun 9 ülkede 20 farklı merkezde yürüttüğü bu çalışmanın sonuçlarına göre; ileri yaşta, invaziv mekanik ventilasyon desteği alan ve tocilizumab verilen hastalarda daha sık CAPA görülüyor. Ayrıca CAPA tek başına mortalitenin önemli bir belirleyicisi olarak tespit edilmiş. 
Türkiye’de uygulanan COVID-19 aşılaması ile ilgili Dr. Murat Akova tarafından IDCM dergisinde dikkat çekici bir editorial kaleme alınmış. 
İngilitere’de yapılan geniş çaplı, toplum temelli, prospektif, vaka-kontrol çalışmasının sonuçları aşılama sonrası hastalık geçirilse bile çok daha hafif geçirildiğini destekliyor. 
Amerika’da 13 eyaletin dahil edildiği geniş çaplı bir çalışmada; mRNA aşılarının hospitalizasyonu önlemede ne denli başarılı olduğu net bir şekilde gösterilmiş.