Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Critical Care Medicine dergisinde yakın zamanda yayınlanan bu derlemede; septik hastada antimikrobiyal tedavi yaklaşımı özetleniyor. 
NEJM'de yayınlanan ve İsrail'den 1.7 milyondan fazla katılımcının yer aldığı bu araştırmada; BNT162b2 aşısı güvenlik verileri detaylı bir şekilde analiz edilmiş.  
Clinical Infectious Diseases (CID) dergisinde yayınlanan derleme yazısında, bu senenin başında Hindistan’da görülen CAM vaka sayısındaki ciddi artışın olası mekanizmaları ve risk faktörleri ele alınıyor.  
Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan ve 6 prospektif açık etiketli randomize kontrollü çalışmaya ait verilerinin yeni bir yöntemle (meta-trial) analiz edildiği bu çalışmada; prone pozisyonun bu hasta grubunda entübasyona ilerleyiş ve ölümden oluşan birleşik sonlanım noktası açısından kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu gösterilmiş. Ayrıca her ne kadar mortalite her iki grupta benzer olsa da entübasyona ilerleyiş prone pozisyon grubunda anlamlı bir şekilde daha az görülmüş. 
NEJM’de yayınlanan tek kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; yüksek titre SARS-CoV-2 antikoru içeren plazma tedavisi; acile ayaktan başvuran, 50 yaş üstü veya en az bir komorbiditesi olan, hastalık progresyonu açısından yüksek riskli, semptom başlangıcı üzerinden 7 günden az zaman geçmiş hastalarda hastalık progresyonunu önleme ve diğer ikincil sonlanım noktaları açısından plasebo ile benzer etkinlikte bulunmuş.  
Clinical Infectious Disease dergisinde yayınlanan bu çalışmada, BNT162b2 aşısı sonrası HIV pozitif hastalarda normal popülasyona kıyasla benzer hümoral ve hücresel bağışık yanıt oluştuğu gösteriliyor. 
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir makalede antibiyotik aldıktan sonra 30 gün süreyle izlenen 1488 hastadaki yan etkiler rapor ediliyor.  Hastaların %20'sinde antibiyotiğe bağlı bir yan etki ortaya çıkmış. Her 10 günlük ilave tedavi antibiyotik yan etkilerinde %3'lük bir artışa neden oluyor.
Lancet dergisinde yayınlanan PRINCIPLE çalışması, yüksek riskli olup ayaktan takip edilen hastalarda inhale budenozid kullanımının faydalı etkilerini ortaya koyuyor. Daha önce ayaktan tedavi edilen hastalarda inhale budenozid kullanımın olumlu etkileri STOIC çalışmasında da gösterilmişti.  
JAMA’da yayınlanan bu yazıda toplum bazında üçüncü doz aşı uygulamasında bulunan ülkelere global ölçekli önemli mesajlar veriliyor. 
Lancet Infectious Disease dergisinde yayınlanan BARNARDS kohortuna ait bir alt analizde, neonatal sepsis tedavisinde WHO tarafından önerilen ampisilin-gentamisin kombinasyonunun etkin olmadığı ve bu antibiyotiklere karşı direnç oranının çok yüksek olduğu tespit edilmiş. En etkin kombinasyonun seftazidim-amikasin olduğu belirtilmiş.