Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
ESCMID MDR Gram negatif basil infeksiyonları kılavuzu yayınlandı. Yakın zamanda yayınlanan IDSA kılavuzundan önemli bazı farklılıklar içeriyor. 
Bir rekombinan spike protein nanopartikül olan NVX-CoV2373 aşısının faz 3 randomize kontrollü çalışma sonuçları (etkinlik ve güvenlik analizi) NEJM'de yayınlandı.
COVID-19 nedeniyle yatarak tedavi edilen ve taburcu olan hastalarda VTE skoru 4 ve üzerinde veya 2-3 olup D-dimer >500 ng/ml olan hastalarda, rivaroxaban (10 mg/gün) tromboprofilaksi alanlarla hiçbir antikoagulan almayan hastalar mukayese edilmiş. Sonuç olarak rivaroxaban'ın anlamlı düzeyde koruyucu etkisi olduğu tespit edilmiş.
NEJM'de yayınlanan bu yazıda LTBI yaklaşım ele alınmış. 
CID'de yayınlanan bu yazıda dirençli bakterilere karşı geliştirilen yeni antibiyotiklerin yetersizliğinden, bu durumun nedenlerinden ve bazı olası çözüm yollarından bahsediliyor.  
Çin'de yapılan 2 farklı, tek merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmanın ara analizinde; 2 doz CoronoVac aşısından 8 ay sonra yapılan 3. doz aşının antikor seviyesinde ciddi bir artış sağladığı; ancak bununla beraber önemli yan etkilere yol açmadığı gösterilmiş. Ayrıca 2 doz aşıdan sonraki 6 aylık takipte antikor titresinde ciddi bir azalma olduğu yeniden doğrulanmış.
Bu randomize kontrollü çalışma; kök hücre nakli ve solid organ nakli alıcılarında R/R CMV infeksiyonu tedavisinde maribavir'in araştırmacılar tarafından belirlenen en uygun diğer tedavi alternatiflerinden daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. 
İspanya'da yürütülen çok merkezli retrospektif kohort çalışmanın sonuçları, nötropenik hastalarda septik şok ile presente olan kan akımı infeksiyonlarının tedavisi için uygun ampirik tedavinin önemini vurguluyor.  
Critical care medicine dergisinde yayınlanan bu systematik derleme ve meta-analizde; araştırmacılar serviste ya da yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastalarda COVID-19 ilişkili sepsis prevalansını araştırmışlar.
6678 katılımcının dahil edildiği bu randomize kontrollü çalışma; kapalı alanlarda gerçekleştirilen toplu aktivitelerde 3 gün öncesinde hızlı antijen testi ile katılımcıların taranması ve tüm katılımcıların tıbbı maske kullanması ile mesafe önlemleri alınmasa da SARS-CoV-2 bulaş riskinde artış olmadığını ortaya koyuyor.