• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
IDSA tarafından düzenli şekilde güncelleneceği belirtilen ESBL-Enterobacterales, CRE ve DTR P. aeruginosa tedavi kılavuzu güncellendi. Bir önceki kılavuzla karşılaştırıldığında çok büyük oranda önerilerin benzer olduğu dikkati çekiyor. 
Bu derlemede yoğun bakım ünitesinde kan akımı infeksiyonlarının tedavisi ele alınmış. 
OFID dergisinde yayınlanan bu geniş çaplı çalışmada diğer pnömoni etkenlerine kıyasla SARS-CoV-2'nin demans ile daha yüksek oranda ilişkili olduğu gösterilmiş.  
NIH tarafından düzenli olarak yayınlanan COVID-19 tedavi kılavuzu güncellendi. Bir önceki kılavuza göre ayaktan tedavi edilen COVID-19 hastalarının tedavisinde ve PreP önerilerinde yeni güncellemeler var.
Criical care medicine dergisinde yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmada sepsis ve septik şok ile izlenen erişkin hastalarda geç başlanan antimikrobiyal tedavinin ve cerrahi kaynak kontrolünün olumsuz etkileri raporlanmış. 
Long COVID ile ilgili ESCMID bir kılavuz yayınladı.
İspanya'da yapılan çok merkezli retrospektif kohort çalışmada; CPE infeksiyonu tedavisinde seftazidim-avibaktam kullanımının en uygun tedaviye göre daha başarılı sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiş.  
Karbapenem-dirençli Gram-negatif bakterilerle gelişen infeksiyonların tedavisinde kullanılmak üzere birçok yeni beta-laktam beta-laktamaz inhibitörü varken tedavide kolistinin rolünü değerlendirilen bu kapsamlı derleme Türkiye'den yazarlar tarafından hazırlanmış. 
Cefiderocol ile yapılan iki faz 3 çalışmanın (APEKS-NP ve CREDIBLE-CR) verileri kullanılarak gerçekleştirilen bu analizde, metalo-beta-laktamaz üreten gram-negatif bakterilerin tedavisinde cefiderocol kullanımının en uygun diğer tedavi alternatiflerine kıyasla daha iyi klinik sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiş.  
Bu faz 3, çift kör, plasebo kontrollü, randomize kontrollü çalışmada; daha önce aşı olmamış, hafif-orta COVID-19 ile uyumlu bulguları olan ve hastalık progresyonu açısından en az 1 risk faktörü olan hastalarda molnupiravir kullanımının hastayaneye yatış ve ölümleri anlamlı oranda azalttığı tespit edilmiş.