Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 JAMA'da 16 Ağustos 2022'de yayınlanan bir araştırmanın sonuçları COVID-19 veya influenza nedeniyle hastaneye yatmış yaklaşık 94.000 hastada hastalığı takibeden 90 gün içinde gelişen venöz veya arteryel tromboembolik olayları kıyaslıyor. 
ESCMID hafif/orta COVID-19 tedavi kılavuzu yayınlandı.
 Annals of Inteernal Medicine'da 23 Ağustos tarihinde yayınlanan bir makalede, Fransız araştırıcılar Biontech-Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Janssen aşıları ile çeşitli vasküler komplikasyonların gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmışlar.
 Maymun çiçeği virüs infeksiyonu için yeni yayınlanan makaleleri kayıt altına alan ve erişim izni veren Poxreference isimli bir web sitesi mevcut. Bu siteden konuyla ilgili güncel yayınları izleyebilirsiniz...
İtalya'da yürütülen bu tek merkezli randomize kontrollü çalışmada B-D-Glukan rehberliğinde invaziv kandidiyazis açısından riskli hastalarda ampirik anti-fungal tedavinin erkenden sonlandırılmasının güvenli bir yaklaşım olduğu gösterilmiş. Ancak ilave çalışmalarla bu sonucun desteklenmesine ihtiyaç var. 
Lancet hematology dergisinde yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmanın sonuçları; persistan veya tekrar eden ateşi olan yüksek riskli nötropenik hastalarda PET-CT uygulamasının standart CT ile kıyaslandığında antibiyotik tedavisinin de-eskelasyonu veya kesilmesi konusunda daha başarılı şekilde yol gösterdiğini ortaya koyuyor.  
Yapılan Cochrane systematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre; JAK inhbitörleri orta-ciddi COVID-19 hastalarında mortalite ve hastalığın ilerleme riskini azaltırken, yan etki sıklığında bir artışa neden olmuyor.
NEJM'de yayınlanan randomize plasebo kontrollü çalışmada, C vitamini infüzyon tedavisi alanlarda plasebo koluna göre 28. günde ölüm ve persistan organ disfonksiyonunun daha sık olduğu tespit edilmiş.
Lancet Infectious Disease'de yayınlanan bu geniş çaplı kesitsel çalışmada flusitozin alan hastalarda mortalitenin daha düşük ve hastanede kalış süresinin daha kısa olduğu gösterilmiş.  
Güney Kore'de üç merkezde yürütülmüş retrospektif kohort çalışmada eşleşmiş analizler ve çok değişkenli analizlerin sonucunda ertapenem alan hastalarla grup 2 karbapenem alan hastalar arasında 30 günlük mortalite açısından fark olmadığı tespit edilmiş. Sepsis ve sepik şok hastalarında da bu durumun değişmediği tespit edilmiş.