Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan bu faz 3 randomize kontrollü çalışmada pyelonefrit dahil komplike idrar yolu infeksiyonu tedavisinde tebipenem ve ertapenem karşılaştırılmış. Etkinlik ve yan etki riski açısından her iki grubun birbirine benzer olduğu tespit edilmiş.  
Bu sistematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre; 2001-2011 arası ve 2011 sonrası dönemlerde daha önceki yıllara kıyasla S. aureus kan akımı infeksiyonu ilişkili mortalite oranlarında anlamlı bir azalma olmuş olsa da, 2011 ve sonrası dönemde hala bu hastalarda 1 aylık ve 3 aylık mortalite oranılarının sırasıyla %18 ve %27 olduğu tespit edilmiş.
Ülkemizden yayınlanan bu çalışmada, OXA-48 endemik bir bölgede yeni ajan tedavi seçeneklerinin olmadığı şartlar altında karbapenemaz üreten K. pneumoniae kan akımı infeksiyonlarının epidemiyolojisi ve klinik sonlanımları ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş. 
Afrika'da 5 ülkede yürütülen bu faz 3 randomize kontrollü çalışmada; tek ve yüksek doz lipozomal amfoterisin B + flusitozin + flukonazol tedavisi ile WHO tarafından önerilen tedavi rejimi, 7 gün Amfoterisin B deoksikolat + flusitozin ardından 7 gün flukonazol, benzer etkinlikte bulunmuş. 
Türkiye'den karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae kan akımı infeksiyonları ile ilgili arka arkaya biri meta-analiz diğeri çok merkezli gözlemsel kohort çalışma olmak üzere 2 çalışma yayınlandı.
Lancet'te yayınlanan ve İngilitere'de yapılan bu büyük ölçekli kohortta, omikron varyant ilişkili infeksiyonların delta varyanta göre ciddi sonlanım noktaları ile daha az oranda ilişkili olduğu; ancak bunun yaş grupları arasında farklılıklar gösterebildiği tespit edilmiş. Ayrıca aşılanmanın bu sonlanım noktaları üzerine etkileri de her iki varyant için mukayese edilmiş.  
Malign sifiliz
17/03/2022
NEJM'de yayınlanan bu vaka raporunda tedavi almamış bir HIV hastasında görülen nadir bir olgu-malign sifiliz- raporlanmış. 
Progresyon riski yüksek hafif-orta COVID-19 olgularında sotrovimab kullanımı; hastaneye yatışları, mortaliteyi, ciddi hastalığa ilerleme riskini ve acil başvurularını anlamlı ölçüde azaltıyor.  
IDSA tarafından düzenli şekilde güncelleneceği belirtilen ESBL-Enterobacterales, CRE ve DTR P. aeruginosa tedavi kılavuzu güncellendi. Bir önceki kılavuzla karşılaştırıldığında çok büyük oranda önerilerin benzer olduğu dikkati çekiyor. 
Bu derlemede yoğun bakım ünitesinde kan akımı infeksiyonlarının tedavisi ele alınmış.