Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Amerika'da elektronik medikal kayıtların incelenmesi sonucu elde edilen verilere göre; mRNA aşılarından sonra miyokardit ve perikardit görülme sıklığında aşılama öncesi döneme göre belirgin bir artış var. 
NEJM'de yayınlanan randomize çift-kör plasebo kontrollü bir çalışmada; COVID-19 pnömonisi için tofacitinib kullanımının klinik sonlanımlar üzerine olumlu etkisi olduğu gösterilmiş. Daha önce bir başka JAK inihibitörü olan baricitinib için de ACTT-2 ve COV-BARRIER çalışmalarında olumlu sonuçlar rapor edilmişti. 
Lancet'te yayınlanan geniş-çaplı vaka serisi ve eşlemiş kohort analizlerinin sonuçlarına göre; COVID-19 akut MI ve iskemik inme için anlamlı bir risk faktörü olarak rapor edilmiş.
Açık etiketli randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre; favipiravir+ hidroksiklorokin kombinasyon tedavisi orta-ciddi COVID-19 hastalarının tedavisinde anlamlı bir klinik faydalanım sağlamıyor. 
JAMA’da yayınlanan faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; afebril idrar yolu infeksiyonu olan erişkin erkeklerde ciprofloksasin veya TMP-SMX tedavisinin 7 gün ve 14 gün süreyle uygulanmasının etkinliklerinin benzer olduğu gösterilmiş.
JAMA’da yayınlanan faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışmada; ciddi COVID-19 nedeniyle hospitalize edilen hastalarda invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olmaksızın hayatta kalma ve 29 günlük takipte COVID-19 ilişkili mortalite parametreleri açısından canakinumab ve plasebo kolları benzer etkinlikte bulunmuş. 
NEJM’de yapılan gözlemsel bir çalışmada, özellikle iki doz uygulanan BNT162b2 (Pfizer-BioNtech) aşısının delta varyanta karşı ciddi anlamda koruyucu olduğu gösterilmiş.  
Şimdiye kadar tanımlanmış SARS-CoV-2 reinfeksiyon ve persistan infeksiyon vakalarında ilk infeksiyon dönemi ile reinfeksiyon veya persistan infeksiyon dönemlerinde izole edilen virüslerde tüm genom analizi yapılmış ve viral evrimin özellikleri ortaya konulmuş. 
Şili’de 10 milyonun üzerinde 16 yaş ve üzeri kişinin dahil edildiği geniş çaplı prospektif kohort çalışmada; CoronoVac aşısının gerçek yaşam verileri değerlendirilmiş. Bu çalışmaya ait sonuçlar, CoronoVac Türkiye Faz 3 çalışma sonuçları ile paralellik gösteriyor.
Türkiye’de yürütülen; CoronoVac aşısı çift kör, randomize, plasebo kontrollü, faz 3 çalışmanın sonuçları bir yorum yazısı ile birlikte Lancet’te yayınlandı. Ayrıca çalışmayı yürüten araştırmacılardan Prof. Murat Akova’nın 31. ECCMID’de düzenlenecek olan Lancet oturumunda bu çalışmanın sonuçlarından bahsedeceği konuşmasını dinlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Bu oturum 11 Temmuz 2021 saat 15:30’da gerçekleştirilecektir.