Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CID'de yayınlanan bu yazıda dirençli bakterilere karşı geliştirilen yeni antibiyotiklerin yetersizliğinden, bu durumun nedenlerinden ve bazı olası çözüm yollarından bahsediliyor.  
Çin'de yapılan 2 farklı, tek merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmanın ara analizinde; 2 doz CoronoVac aşısından 8 ay sonra yapılan 3. doz aşının antikor seviyesinde ciddi bir artış sağladığı; ancak bununla beraber önemli yan etkilere yol açmadığı gösterilmiş. Ayrıca 2 doz aşıdan sonraki 6 aylık takipte antikor titresinde ciddi bir azalma olduğu yeniden doğrulanmış.
Bu randomize kontrollü çalışma; kök hücre nakli ve solid organ nakli alıcılarında R/R CMV infeksiyonu tedavisinde maribavir'in araştırmacılar tarafından belirlenen en uygun diğer tedavi alternatiflerinden daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. 
İspanya'da yürütülen çok merkezli retrospektif kohort çalışmanın sonuçları, nötropenik hastalarda septik şok ile presente olan kan akımı infeksiyonlarının tedavisi için uygun ampirik tedavinin önemini vurguluyor.  
Critical care medicine dergisinde yayınlanan bu systematik derleme ve meta-analizde; araştırmacılar serviste ya da yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hastalarda COVID-19 ilişkili sepsis prevalansını araştırmışlar.
6678 katılımcının dahil edildiği bu randomize kontrollü çalışma; kapalı alanlarda gerçekleştirilen toplu aktivitelerde 3 gün öncesinde hızlı antijen testi ile katılımcıların taranması ve tüm katılımcıların tıbbı maske kullanması ile mesafe önlemleri alınmasa da SARS-CoV-2 bulaş riskinde artış olmadığını ortaya koyuyor. 
İngiltere'de yürütülen ve Lancet dergisinde yayınlanan bu faz 4 çalışma sonuçlarına göre; ChAdOx1 or BNT162b2 aşıları ile beraber mevsimsel grip aşılarından birini olmak yan etki ve aşıların oluşturduğu antikor yanıtlarında olumsuz bir neticeye yol açmıyor.   
Amp-C beta-laktamaz üreten Enterobacterales, karbapenem dirençli Acintebacter baumannii ve S. maltophilia infeksiyonlarının tedavisi için yeni IDSA kılavuzu yayınlandı. 
Lancet'te yayınlanan RECOVERY çalışması sonuçlarına göre; COVID-19 nedeniyle hospitalize edilmiş hastalarda aspirin (150 mg/gün) tedavisinin ciddi bir fayda sağlamadığı anlaşılıyor.  
Bu meta-analiz, daha uzun sure uygulanan antimikrobiyal uygulamalarin özellikle yan etkiler basta olmak uzere istenmeyen sonuclarla iliskili oldugunu ortaya koyuyor.