Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
26 ülkeden 91 merkezde yürütülmüş olan 13 yaş ve üzeri hastaların dahil edildiği çift kör randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 42. güne kadar mortalite; posakonazol kolunda %15 ve vorikonazol kolunda ise %21 tespit edilmiş.
11 Nisan 2020 tarihinden bu yana düzenli olarak COVID-19 tedavisi önerilerini güncelleyen IDSA, 03.02.2021 tarihinde COVID-19 tedavi önerileri kılavuzunu yeniledi. 
Çin’den yapılan bu araştırmanın faz 1 aşamasında, katılımcılara iki blok halinde 28 gün arayla 3 ug ve 6 ug dozlarda aşı uygulanmış. Katılımcılar 2:1 oranında aşı ve plasebo koluna dahil edilmiş. Faz 1’de (24:24:24) toplam 72 hasta incelenmiş. Faz 2’de ise katılımcılar 2:2:2:1 oranında sırasıyla 1.5 ug (100 hasta), 3 ug (100 hasta), 6 ug (100 hasta) ve plasebo (50 hasta) kollarına dahil edilmiş. En az bir doz aşı olmuş katılımcılarda her aşı olduktan sonraki 28 gün içinde ortaya çıkan yan etkiler birincil güvenlik sonlanım noktası olarak araştırılmış. Birincil immün yanıt sonlanım noktası olarak ise; iki doz aşı olduktan sonraki 28. günde test edilen nötralizan antikor yanıtları değerlendirilmiş.
İspanya’dan yapılan bu araştırmada 282 kümelenme incelenmiş ve SARS-CoV-2 bulaş riskini etkileyen faktörler analiz edilmiş. 
İngiltere’den bildirilen konsensus raporunun aksine JAMA’da yayınlanan bu prospektif gözlemsel çalışmada propensity skora göre eşleştirilmiş analizlerde ve duyarlılık analizlerinde IV metilprednizolon+IVIG tedavisi tek başına IVIG tedavisine göre daha başarılı görünüyor.
Aşının etkinliği %91,6. Ciddi COVID-19 gelişimini önlemekteki etkinliği %100. Farklı yaş gruplarında etkinlik daima %87’nin üzerinde. 60 yaş üzerinde etkinlik %91,8. Aşı ilişkili mortalite yok. Aşı ilişkili yan etkiler genellikle grade 1-2 düzeyinde. 
98 düşük ve orta gelirli ülkenin değerlendirildiği bu araştırmada 10 farklı patojene karşı uygulanan aşılama programlarının sağlık etkisi bir modelleme çalışması ile ortaya konulmuş. 
Hafif-orta (3lt/dk ve üzeri nazal oksijen alan WHO-CPS skoru 5’in üzerinde olmayan ve yoğun bakım ihtiyacı olmayan) COVID-19 pnömonisi nedeniyle hastanede tedavi edilen hastalarda, anakinra tedavisinin standart tedavi ile beraber verilmesinin bir faydası yok.
Güney Afrika’da yapılan 2923 hastanın (1139 RISK11+, 1784 RISK11-) değerlendirildiği çalışmada hastaların periferik kan örneklerinden bakılan RISK11 RNA signature yönteminin tanısal ve prognostik performansları ile RISK11 pozitif olan hastalarda haftalık yüksek doz INH ve rifapentin rejiminin tüberküloz gelişimini önlemedeki başarısı araştırılmış.
İngilitere’deki uygulamadan sonra The Washington Post’ta Dr. Bob Wachter tarafından kaleme alınmış yazı ile beraber bu konudaki tartışmalar Amerika’da da alevlendi. Acaba elinizde 20 milyon doz aşı olsa, bu aşıları ilk doz aşıyı (prime-dose) olmuş kişileri zamanında aşılamak için mi kullanırsınız; yoksa 20 milyon hiç aşı olmamış kişiyi aşılayıp ikinci doz aşı günü gelmiş kişileri birkaç ay sonra mı aşılarsınız?