Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Hastaneye yatırılmayan ancak COVID-19 progresyonu açısından yüksek riskli olan COVID-19 hastalarında 3 gün remdesivir tedavisi uygulandığında plasebo koluna kıyasla %87 daha az hastanaye yatış veya ölüm görülüyor. 
2 doz mRNA aşısı olunduktan sonra hiç antikor yanıtı oluşturmayan böbrek nakli alıcısı hastalar (n=201) içinde; bir kola 3. doz aşılama için mRNA aşısı (homolog) uygulanırken diğer kola 3. doz için vektör aşısı (heterolog) uygulanmış. 3. doz aşılamadan 4 hafta sonra anti-SARS-CoV2 antikor yanıtlarına bakılan bu hastalardan iki grup arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiş.  
İsrail'den yapılan bu toplum temelli çalışmada bildirimi zorunlu olan E. coli ilişkili kan akımı infeksiyonlarının insidansı, mortalite oranları ve ilaç direnci profilleri incelenerek bu infeksiyonların toplum sağlığına olan etkisi ortaya konulmuş. 
ESCMID MDR Gram negatif basil infeksiyonları kılavuzu yayınlandı. Yakın zamanda yayınlanan IDSA kılavuzundan önemli bazı farklılıklar içeriyor. 
Bir rekombinan spike protein nanopartikül olan NVX-CoV2373 aşısının faz 3 randomize kontrollü çalışma sonuçları (etkinlik ve güvenlik analizi) NEJM'de yayınlandı.
COVID-19 nedeniyle yatarak tedavi edilen ve taburcu olan hastalarda VTE skoru 4 ve üzerinde veya 2-3 olup D-dimer >500 ng/ml olan hastalarda, rivaroxaban (10 mg/gün) tromboprofilaksi alanlarla hiçbir antikoagulan almayan hastalar mukayese edilmiş. Sonuç olarak rivaroxaban'ın anlamlı düzeyde koruyucu etkisi olduğu tespit edilmiş.
NEJM'de yayınlanan bu yazıda LTBI yaklaşım ele alınmış. 
CID'de yayınlanan bu yazıda dirençli bakterilere karşı geliştirilen yeni antibiyotiklerin yetersizliğinden, bu durumun nedenlerinden ve bazı olası çözüm yollarından bahsediliyor.  
Çin'de yapılan 2 farklı, tek merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışmanın ara analizinde; 2 doz CoronoVac aşısından 8 ay sonra yapılan 3. doz aşının antikor seviyesinde ciddi bir artış sağladığı; ancak bununla beraber önemli yan etkilere yol açmadığı gösterilmiş. Ayrıca 2 doz aşıdan sonraki 6 aylık takipte antikor titresinde ciddi bir azalma olduğu yeniden doğrulanmış.
Bu randomize kontrollü çalışma; kök hücre nakli ve solid organ nakli alıcılarında R/R CMV infeksiyonu tedavisinde maribavir'in araştırmacılar tarafından belirlenen en uygun diğer tedavi alternatiflerinden daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor.