Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM’de yayınlanan faz 3 randomize çift kör plasebo kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 2 doz BNT162b2 aşısının 12-15 yaş grubunda güvenli olduğu, 2. doz aşılamadan 7 gün sonra COVID-19 gelişimini önlemede %100 etkinliğe ulaştığı ve 16-25 yaş grubuna göre daha yüksek titrede nötralizan antikor oluşumunu sağladığı gösterildi. 
NEJM'de yayınlanan 410 hastanın dahil edildiği açık etiketli randomize kontrollü non-inferiority çalışmada, protezli eklem infeksiyonu olan ve uygun cerrahi girişim yapılan hastalarda 6 hafta ile 12 hafta uygulanan antibiyotik tedavisinin tedavi bitiminden sonraki 2 yıllık takipte persistan infeksiyonu önlemedeki etkinlikleri karşılaştırılmış. Çalışmanın sonuçlarına göre 6 hafta tedavinin non-inferiority kriterlerini sağlamadığı tespit edilmiş.  
JAMA dergisinde yayınlanan randomize, çift kör, faz 3 çalışmanın sonuçlarına göre; China National Biotech Group tarafından geliştirilen 2 farklı inaktive COVID-19 aşısının (WIV04 ve HB02) 2. doz aşılamanın üzerinden 14 gün geçtikten sonra PCR ile konfirme semptomatik COVID-19 gelişimini önlemedeki etkinliği %72.8 (%95 CI, 58,1-82,4) ve %78.1 (%95 CI, 64,8-86,3) bulunmuş.
JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları ≥ 3lt/dk oksijen ihtiyacı olan ancak high-flow oksijen veya non-invaziv mekanik ventilasyon desteği almayan hastalarda tocilizumab tedavisinin CRP değeri yüksek olan hastalarda primer bileşik sonlanım noktası ve 90. günde hayatta kalma açısından daha iyi sonuçlarla ilişkili olduğuna işaret ediyor. Bu sonuçlar özellikle RECOVERY çalışması sonuçlarını destekliyor olması açısından da önem taşıyor.  
Nature'da yayınlanan bu çalışmada; hafif SARS-CoV-2 infeksiyonu geçirmiş hastalarda (n=77) kemik iliğinde uzun ömürlü plazma hücre oluştuğu ve bu sayede antijen spesifik (S antijeni) humoral immün yanıtın infeksiyondan sonra en az 11 ay boyunca devam ettiği gösterilmiş. 
JAC’de yayınlanan çok merkezli retrospektif gözlemsel çalışmanın sonuçlarına göre B-laktam monoterapi ile B-laktam+aminoglikozid veya B-laktam+kinolon kombine tedavileri arasında klinik sonlanım noktaları ve yan etkiler açısından fark yok. 
İspanya'dan yapılan bu araştırmada 3 ayrı kohortun post-hoc analizi yapılmış. Buna göre hemodinamisi stabil olan ve kaynak kontrolü sağlanmış hastalarda etkenin duyarlı olması halinde ekinokandilerden flukonazole ilk 5 gün içinde de-eskalasyon yaklaşımının güvenli olduğu tespit edilmiş.
JAMA’da yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre IPF standart tedavisine ilaveten TMP-SMX veya doksisiklin içeren bir antimikrobiyal tedavinin rutin uygulanmasının standart tedaviye kıyasla elektif olmayan solunum sistemi nedenli hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede etkisiz olduğu tespit edilmiş. 
RECOVERY çalışması sonuçları da COVID-19 tedavisinde konvelesan plazma tedavisinin standart tedaviye ilaveten uygulanmasının bir faydasının olmadığını gösterdi.
Hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında nötropenik dönemde verilen florokinolon profilaksisinin nakil öncesi florokinolon dirençli Enterobacterales ile kolonize olan hastalarda bu mikroorganizmalarla gelişen kan akımı infeksiyonunu önlemede yeterince etkili olmadığı tespit edilmiş.