Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Lancet'te yayınlanan bu çalışmada tüm dünyada 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında COVID-19 ilişkili fazladan mortalite (excess mortality) hesaplanmış. Bu hesaba göre tüm dünyada bu tarihler arasında COVID-19 ilişkili mortalite 5.94 milyon olarak raponlanmış olmasına rağmen, hesaplanan excess mortality 18.2 milyon olarak tespit edilmiş. Türkiye için ise raporlanan mortalite 82.400 iken hesaplanan excess mortalitenin bunun 2.24 katı yani 185.000 olduğu belirtiliyor.
Günümüzde giderek artan antimikrobiyal direnç sorunun da göz önüne alındığı bu derlemede, yazarlar idrar yolu enfeksiyonlarına güncel yaklaşımı değerlendirmişler. 
Hematolojik malignitesi olan ve hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında mikobakteriyel enfeksiyonlarını ele alan güncel ECIL kılavuzu Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlandı.
İngiltere'de 2018-2021 yılları arasında görülen 7 Monkeypox vakasına ait; klinik bulgular, 2 farklı anti-viral ajan kullanımına bağlı klinik yanıtlar ve yan etkiler ve viral bulgular ayrıntılı şekilde raporlanmış.
Bu çift kör, çift plasebo, randomize, kontrollü çalışmada (n=1010); düşük akım, yüksek akım veya non-invasive mekanik ventilasyon desteği alan hastaların bir kısmına remdesivir + baricitinib + plasebo verilmiş ve diğer yarısına da remdesivir+ deksametazon + plasebo tedavisi uygulanmış. 29 günlük invasive mekanik ventilasyon ilerleme ve ölüm açısından her iki grubun benzer olduğu; ancak deksametazon alan grupta yan etkilerin daha sık görüldüğü tespit edilmiş.
ESCMID Study Group for Viral Hepatitis (ESGVH) tarafından hazırlanan bu yazıda; 1.10.2021 tarihinden bu yana tüm dünyada 200'ü aşkın çocukta tespit edilen nedeni bilinmeyen akut ciddi hepatitin etiyolojisi tartışılıyor.  
Bu tek merkezli 1671 hastanın dahil edildiği eşleşmiş kohort çalışmada; hastaneye yatış öncesi uzun süredir aspirin kullanan ancak kardiyovasküler bir hastalığı olmayan hastalarda, aspirin kullanmayanlara göre sepsis sonrası sağkalım oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. 
Bu derlemede yazarlar S. malthophilia infeksiyonları ile ilgili güncel verileri ve tedavi yaklaşımlarını ayrıntılı olarak ele almışlar. 
CID'de yayınlanan bu derlemede persistan MRSA bakteremisine yaklaşım ele alınmış. 
Şimdiye kadarki kılavuzlardan çok farklı bir yöntemle hazırlanmış bu kılavuzda piyojenik osteomyelit tedavisi için öneriler 7 soru ile değerlendirilmiş.