Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
JAC’de yayınlanan bu araştırmanın sonuçlarına göre; değerlendirmeye alınan 69 ülke içerisinde orta gelirli ülkelerde geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı giderek artarken, bazı ülkelerde hala (Örn, Gine, Nijerya) uygun antibiyotik tedavisine erişim sorunu dikkati çekiyor.
 Xofluza (baloxavir marboxil) tablet ya da granül şeklinde. Onay 12 yaş ve üzeri için ilk 48 saatte kullanılmak üzere verildi.
Doğum sırasında Clindamisin ve Gentamisin kullanımı C.difficile ve akut renal hasarı artırıyor. Çalışma doğum için kabul edilen 5,657,523 kadının verisi üzerinde yapıldı. 
Bu randomize çalışmada AML'li çocuk ve erişkinlerde invazif fungal infeksiyon profilaksisinde Caspofungin ile Flukonazol karşılaştırılmış. 
Hematolojik malignite izleyen ünitede 2 antimikrobiyal yönetimi uygulamasının etkisi araştırılmış. Bunlar febril nötropenide cefepime (± metronidazole) ve piperacillin-tazobactam içeren siklik antibiyotik kullanımı ve vancomycin-dirençli Enterococcus faecium (VRE) tedavisi için klinik prediksiyon kuralı. 
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir metaanaliz, enterik bakterilerle gelişen bakteremi tedavisinde deeskalasyon yapıldığında beta-laktamlar yerine kinolonların kullanımının bakteremi rekürrensini önlemede daha başarılı olduğunu göstermiş. TMP-SMX'e ilişkin yeterli veri bulunamamış. Beta-laktamların daha az etkili olmasının suboptimal dozda kullanımlarına bağlı olabileceği düşünülüyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Annals of Internal Medicine dergisinde 17 Eylül'de yayınlanan bir makalede sepsisli 325 hastada antibiyotik başlanmadan önce ve başlandıktan sonraki 2 saat içinde alınan kan kültürlerinin duyarlılığı araştırılmış. Sonuçlar antibiyotik başlandıktan sonra alınan kültürlerde bakteri üreme olasılığının dramatik biçimde azaldığını ortaya koyuyor.
 Clinical Infectious Diseases'de yayına kabule dilen bir makalede 16 morbid obez hastada (vücut ağırlıkları 104-177 kg) Ambisome farmakokinetiği çalışılmış...
 Florokinolon verilen 1.338.900 erişkinde yapılan incelemede florokinolon ve nöropati ilişkisine bakılmış..
Lancet'te yayınlanan çalışmada, seftriaksona karşı direnç sorunu başlayan gonorede gentamisinin alternatif olarak kullanımı araştırılmış.