Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Doğum sırasında Clindamisin ve Gentamisin kullanımı C.difficile ve akut renal hasarı artırıyor. Çalışma doğum için kabul edilen 5,657,523 kadının verisi üzerinde yapıldı. 
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir metaanaliz, enterik bakterilerle gelişen bakteremi tedavisinde deeskalasyon yapıldığında beta-laktamlar yerine kinolonların kullanımının bakteremi rekürrensini önlemede daha başarılı olduğunu göstermiş. TMP-SMX'e ilişkin yeterli veri bulunamamış. Beta-laktamların daha az etkili olmasının suboptimal dozda kullanımlarına bağlı olabileceği düşünülüyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Annals of Internal Medicine dergisinde 17 Eylül'de yayınlanan bir makalede sepsisli 325 hastada antibiyotik başlanmadan önce ve başlandıktan sonraki 2 saat içinde alınan kan kültürlerinin duyarlılığı araştırılmış. Sonuçlar antibiyotik başlandıktan sonra alınan kültürlerde bakteri üreme olasılığının dramatik biçimde azaldığını ortaya koyuyor.
 Florokinolon verilen 1.338.900 erişkinde yapılan incelemede florokinolon ve nöropati ilişkisine bakılmış..
Lancet'te yayınlanan çalışmada, seftriaksona karşı direnç sorunu başlayan gonorede gentamisinin alternatif olarak kullanımı araştırılmış.
Afrikalı çocuklarda yapılan MORDOR-1 çalışması iki yıl süre ile senede 2 Azitromisin verilmesinin plaseboya göre genel mortaliteyi azalttığını gösterdi.  
 Ticagrelor klinikte anti-trombosit ajan olarak kullanılırken gram-pozitif bakteriyel ajanlara da etkili bulundu.
Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir derleme, kısa bir süre önce FDA tarafından deri ve yumuşak doku infeksiyonları için onaylanan, oral ve parenteral kullanılan yeni bir anti-MRSA kinolon delaflokasisine ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor.
Kök hücre nakli yapılan Febril nötropenik hastalarda Vankomisin başlanmış ise 48 saatten sonra vankomisini kesmek için nelere bakmak gerekli. Vankomisin'i 48 saatten sonra sürdürmek için kriterler kültürde MRSA gösterilmesi,nasal sürüntüde MRSA görülmesi, pnömoni varlığı ve hemodinamik dengesizlik olarak belirlendi. Bu durumlar yoksa Vankomisin kesildi.
ABD'de acil servislerde yapılan araştırmada erişkin acile giden çocuklara, pediatrik acillere giden çocuklara göre daha fazla antibiyotik özellikle makrolid verilmekte ve bunların %32'si endike değil.