Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Oritavancin'in S. aureus'ta, Vankomisin ve Daptomisin'in 2 katı MIC, MIC50 ve MIC90 değerlerine sahip ancak ≤0.25 μg/ml'de bu izolatları inhibe ediyor.
 Geniş bir kohortta yapılan çalışmanın sonuçları.
Glikopeptit kullanımı Enterococcus faecalis bakteremisinde mortalite artışına yol açıyor. 172 bakteremik episod incelenmiş. İlk aşama tedavisi olarak Beta-laktam önerilmekte.
Ventilatöre bağlı pnömoni tedavisinde kullanılan Doripenem, imipenemle karşılaştırıldığında klinik başarı ve ölüm açısından başarısız bulunduğu için, bu endikasyonda kullanılmaması için etiket uyarısı konulmasını onayladı.   
 Barcelona'da sürmekte olan 24. ECCMID'de birbirinden ilginç konuşmalar yapılıyor. Konuşmalar 24 saat içinde ESCMID websitesinden webcast (slayt ve audio) olarak ve serbest erişilebilecek biçimde yayınlanııyor. David Paterson tarafından yapılan bir konuşmada kolisitinin karbapenem dirençli bakterilerle oluşan infeksiyonların tedavisinde kombinasyon mu yoksa monoterapi olarak mı kullanılmasının daha doğru olacağı tartışılıyor. Konuşmanın webcast'ına serbest erişim mümkün.
Enterokokkal endokardit'te Daptomisin kullanımı daha sık tedavi değişimlerine yol açıyor ancak mortalite değişmiyor. Daptomisin'in bu endikasyonda tek ajan kullanımı önerilmemekte.
FDA, ventilatördeki hastalarda pnömoni tedavisinde kullanılan Doripenem'in İmipenem veya Cilastatin'e göre daha başarısız olduğunu belirterek, bu konudaki etiket değişikliğini onayladı.
Oral florokinolonlar ile retina ayrılması (detachment) ilişkisi araştırılmış..
JAMA'da 9 Kasım tarihinde online yayınlanan bir makale, kalsiyum kanal blokörü (%50 hastada Amlodipin) kullanan hastaların eşzamanlı klaritromisin almaları halinde akut böbrek yetmezliği, hipotansiyona bağlı hospitalizasyon ve tüm nedenler bağlı mortalite risklerinin anlamlı biçimde arttığına işaret ediyor. Makalenin tamamına JAMA web sitesinden serbest erişim mümkün.
Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, biyofilm içinde dorman fazda bulunan S. aureus'a karşı asildepsipeptid antibiyotik (ADEP4) tarafından aktive edilerek nonspesifik bir proteaza dönüşen CIpP proteazın etkili olduğunu açıklandı.