Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
FDA tarafından yapılan açıklamada Spironolakton ile trimethoprim-sulfamethoxazole'un birlikte kullanılmasının ciddi hiperkalemi sonucu yaşamı tehdit edeceği bildirildi.
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanacak bir makalenin verilerine göre ESBL üreten bir bakteriyle gelişen baketreminin tedavisinde karbapenem kullanımı piperasilin tazobaktam tedavisine kıyasla mortaliteyi 1.92 kat azaltıyor. Bu sonuçlar ESBL bakteremisinin tedavisinde beta-laktamaz inhibitörlerinin kullanılıp kullanılamayacağı tartışmasına olumsuz yönde yeni bir veri katkısı sunmakta.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir makalede ayaktan üriner infeksiyon tedavisi için siprofloksasin veya nitrofurantoin kullanan hastaların barsak floralarında meydana gelen değişiklikleri irdeleniyor. Bu amaçla pirosekanslama yöntemi ile barsak florasında bulunan çeşitli bakterilerin varlığı ve antibiyotik tedavisi sırasında ortaya çıkmaları araştırılmış.
 Clinical Infectious Diseases dergisi'nde yayınlanan bir makale 13 yaş altındaki çocuklarda, 2 haftadan uzun süren kullanan piperasillin tazobaktam'ın nötropeniye neden olabileceğine işaret ediyor. Bu oran tikarsilin klavulanat kullanan çocuklara kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla saptanmış.
183 hastanede izlenen 11282 hastanın %50'sine antibiyotik verilmiş. Piperacillin-tazobactam ve Vankomisin kullanımı belirgin derecede sık.
 European Medicines Agency (EMA) 24 Ekim'de yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ardından kolistin ve ilişkili preparatların klinikte iv, inhalasyon ve intratekal kullanımına ilişkin önerilerini yayınladı.
 MRSA bakteremisi tedavisinde ilk 2 günlük Vankomisin AUC/MIC oranı kritik öneme sahip.
 Febril nötropenik hastalarda Meropenem 4 saatlik infüzyon şeklinde verilmiş ve standart 3x1 g ile karşılaştırılmış.
İnfant ya da hamilelerde makrolid kullanımı hipertrofik pilor stenozuna yol açıyor..
Seftriakson kullanımı çocuklarda postrenal akut böbrek yetmezliği yapabiliyor..