• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Yapılan bir analiz sepsis-3 kritelerine uyan hastaların son tanılarında %8.5'unda sepsis olmadığı, %18'inde infeksiyon kaynağının farklı olduğunu gösterdi. 
NEJM'de yayınlanan randomize plasebo kontrollü çalışmada, C vitamini infüzyon tedavisi alanlarda plasebo koluna göre 28. günde ölüm ve persistan organ disfonksiyonunun daha sık olduğu tespit edilmiş.
Bu tek merkezli 1671 hastanın dahil edildiği eşleşmiş kohort çalışmada; hastaneye yatış öncesi uzun süredir aspirin kullanan ancak kardiyovasküler bir hastalığı olmayan hastalarda, aspirin kullanmayanlara göre sepsis sonrası sağkalım oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. 
Criical care medicine dergisinde yayınlanan bu randomize kontrollü çalışmada sepsis ve septik şok ile izlenen erişkin hastalarda geç başlanan antimikrobiyal tedavinin ve cerrahi kaynak kontrolünün olumsuz etkileri raporlanmış. 
 Yeni sepsis kılavuzu yayınlandı. 
Critical Care Medicine dergisinde yakın zamanda yayınlanan bu derlemede; septik hastada antimikrobiyal tedavi yaklaşımı özetleniyor. 
ABD'de 131 hastanede kanakımı infeksiyonu tanısı alan 21608 olguda kan kültürü sonucu gelmeden verilen uygunsuz antibiyotik tedavi oranlarına bakılmış.
MALDI-TOF kullanılarak yapılan RAPIDO randomize çalışmasında konvansiyonel yaklaşımla MALDI-TOF MS karşılaştırılmış. 
Kan akımı infeksiyonu olan 21.608 hastada antibiyotik kullanımının uygun olup olmadığı araştırılmış.
Lancet'te yayınlanan bir çalışmaya göre dünyadaki her 5 ölümden birisi sepsis kaynaklı. 2017'de 48.9 milyon sepsis olgusu ve 11 milyon ölüm saptandı. Sepsis olgularının %85'i orta ve düşük sosyodemografik özellikli ülkelerde.