Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan Aspergillus infeksiyonları ile ilgili derleme. 
Leukemia Research dergisinde yayınlanan bu yazıda VRE kolonize akut lösemi hastalarında infeksiyon gelişimi ve mortalite açısından bağımsız risk faktörleri analiz edilmiş. 
Sipahi ve arkadaşları gerçekleştirdikleri çok merkezli retrospektif eşleşmiş kohort çalışmada; febril nötropeni ampirik tedavisinde daptomisin ile glikopeptitlerin (vankomisin ve teikoplanin) benzer etkinliğe sahip olduğunu göstermişler. 
ECMM (European Confedaration of Medical Mycology) /ISHAM (International Society for Animal and Human Mycology) son zamanlarda özellikle Hindistan’da artan COVID-19 ilişkili Mukormikoz olgularından sonra düşük ve orta gelirli ülkelerde bu hastalığın klinik yönetimi ile ilgili önerilerini Mycoses dergisinde yayınladı. 
Yılda 50-100 milyon semptomatik infeksiyona yol açan ve WHO tarafında toplum sağlığını tehdit eden ilk 10 neden arasında kabul edilen Dengue virüs ile infeksiyonların ve buna bağlı hastaneye yatışların azaltılmasında ilginç bir yöntemin etkili olduğu keşfedilmiş. Sonuçlar NEJM’de yayınlanmış. 
JAC’de yayınlanan çok merkezli retrospektif gözlemsel çalışmanın sonuçlarına göre B-laktam monoterapi ile B-laktam+aminoglikozid veya B-laktam+kinolon kombine tedavileri arasında klinik sonlanım noktaları ve yan etkiler açısından fark yok. 
İspanya'dan yapılan bu araştırmada 3 ayrı kohortun post-hoc analizi yapılmış. Buna göre hemodinamisi stabil olan ve kaynak kontrolü sağlanmış hastalarda etkenin duyarlı olması halinde ekinokandilerden flukonazole ilk 5 gün içinde de-eskalasyon yaklaşımının güvenli olduğu tespit edilmiş.
Hematopoietik kök hücre nakli alıcılarında nötropenik dönemde verilen florokinolon profilaksisinin nakil öncesi florokinolon dirençli Enterobacterales ile kolonize olan hastalarda bu mikroorganizmalarla gelişen kan akımı infeksiyonunu önlemede yeterince etkili olmadığı tespit edilmiş.  
Lancet Infectious Diseases dergisinde 16.02.2021 tarihinde online olarak yayınlanan bu kılavuz; European Confederation of Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology ve American Society for Microbiology ortak girişimi ile hazırlanmış.
26 ülkeden 91 merkezde yürütülmüş olan 13 yaş ve üzeri hastaların dahil edildiği çift kör randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre 42. güne kadar mortalite; posakonazol kolunda %15 ve vorikonazol kolunda ise %21 tespit edilmiş.