Febril Nötropeni Güncelleme Toplantısı
09 Aralık 2022Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 ADVANCE-ID (ADVANcing Clinical Evidence in Infectious Diseases) isimli Avustralyalı araştırıcıların liderliğinde uluslararası bir grubun oluşturduğu araştrma soruları ekli linkte sunulmuştur. Anketin infeksiyon hastalıkları, klinik mikrobiyoloji, klinik eczacılık ve yoğun bakım uzmanları veya bu dallarda eğitim gören kişiler tarafından cevaplanabileceği belirtiliyor. Grubun koordinasyonun yapanlardan birisi olan Dr. Abdullah Tarık Aslan halen Avustralya'da Brisbane'de Prof. David Paterson'ın danışanlığında doktora çalışmalarını yürüten bir Türk hekim ve araştırıcı.
 Kılavuz ESBL-E, AmpC-E, CRE ve dirençli psödomonas ve S. maltophilia infeksiyonlarını kapsamakta. 
FDA 18 yaş ve üzeri hastalarda Acinetobacter baumannii-calcoaceticus kompleksinin yol açtığı hastane kökenli pnömoniler ve Ventilatör bağlantılı bakteriyel pnömoni için enjektabl sulbaktam/durlobaktam'ı onayladı. 
 Bir Innovative Medicines Initiative (IMI) projesi olan COMBACT-CARE içinde yapılan çok merkezli bir çalışma sonuçlarına göre karbapenem dirençli Enterobacterales infeksiyonlarındaki en önemli risk faktörleri önceden kolonizasyon, üriner kateter ve önceden antibiyotik kullanımı olarak saptanmış. Çalışmaya Türkiye'den katılan merkezler de mevcut.
NEJM Evidence'da yayınlanan çalışmada İleri dirençli gram negatif infeksiyonlarda Kolistin'e karşı Kolistin + Meropenem karşılaştırıldı. Meropenem eklenmesinin yararı yok.
Bu tek merkezli retrospektif çalışmada OXA-48 veya OXA-48 + NDM taşıyan Enterik bakterilere karşı seftazidim-avibaktam monoterapi ile kombinasyon tedaviler mukayese edilmiş.  
JAMA dergisinde yoğun bakımda tedavi edilen ve mekanik ventilasyon desteği altında olan hastalar için SDD yaklaşımı ile standart bakımı kıyaslayan bir randomize kontrollü çalışma ve bir meta-analiz yayınlandı. 
Gram-negative bakteriyal kan akımı enfeksiyonu olan hastaların oral antimikrobiyal tedavi ile taburcu edilmesi esnasında önceliğin oral biyoyararlanımı yüksek olan ajanlara verilmesi gerekiyor. 
INCATE, Avrupa Birliğinde Antibakteriyel Dirençle Mücadele için kurulan kar amaçlı olmayan bir organizasyon. Danışma, ağ kurma ve destek bulmaya yardımcı olmakta.
Güney Kore'de üç merkezde yürütülmüş retrospektif kohort çalışmada eşleşmiş analizler ve çok değişkenli analizlerin sonucunda ertapenem alan hastalarla grup 2 karbapenem alan hastalar arasında 30 günlük mortalite açısından fark olmadığı tespit edilmiş. Sepsis ve sepik şok hastalarında da bu durumun değişmediği tespit edilmiş.