Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM Evidence'da yayınlanan çalışmada İleri dirençli gram negatif infeksiyonlarda Kolistin'e karşı Kolistin + Meropenem karşılaştırıldı. Meropenem eklenmesinin yararı yok.
Bu tek merkezli retrospektif çalışmada OXA-48 veya OXA-48 + NDM taşıyan Enterik bakterilere karşı seftazidim-avibaktam monoterapi ile kombinasyon tedaviler mukayese edilmiş.  
JAMA dergisinde yoğun bakımda tedavi edilen ve mekanik ventilasyon desteği altında olan hastalar için SDD yaklaşımı ile standart bakımı kıyaslayan bir randomize kontrollü çalışma ve bir meta-analiz yayınlandı. 
Gram-negative bakteriyal kan akımı enfeksiyonu olan hastaların oral antimikrobiyal tedavi ile taburcu edilmesi esnasında önceliğin oral biyoyararlanımı yüksek olan ajanlara verilmesi gerekiyor. 
INCATE, Avrupa Birliğinde Antibakteriyel Dirençle Mücadele için kurulan kar amaçlı olmayan bir organizasyon. Danışma, ağ kurma ve destek bulmaya yardımcı olmakta.
Güney Kore'de üç merkezde yürütülmüş retrospektif kohort çalışmada eşleşmiş analizler ve çok değişkenli analizlerin sonucunda ertapenem alan hastalarla grup 2 karbapenem alan hastalar arasında 30 günlük mortalite açısından fark olmadığı tespit edilmiş. Sepsis ve sepik şok hastalarında da bu durumun değişmediği tespit edilmiş. 
Bu derlemede yazarlar S. malthophilia infeksiyonları ile ilgili güncel verileri ve tedavi yaklaşımlarını ayrıntılı olarak ele almışlar. 
CID'de yayınlanan bu derlemede persistan MRSA bakteremisine yaklaşım ele alınmış. 
Amerikada'da gerçekleştirilen bu retrospektif gözlemsel çalışmada KPC varlığının gösterilmesi için PCR kullanılan grupta; uygun tedaviye başlanma zamanı, 14-günlük ve 30 günlük mortalite oranlarının diğer hastalara göre anlamlı oranda daha düşük olduğu gösterilmiş.
NEJM'de yayınlanan bu faz 3 randomize kontrollü çalışmada pyelonefrit dahil komplike idrar yolu infeksiyonu tedavisinde tebipenem ve ertapenem karşılaştırılmış. Etkinlik ve yan etki riski açısından her iki grubun birbirine benzer olduğu tespit edilmiş.