Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Güney Kore'de üç merkezde yürütülmüş retrospektif kohort çalışmada eşleşmiş analizler ve çok değişkenli analizlerin sonucunda ertapenem alan hastalarla grup 2 karbapenem alan hastalar arasında 30 günlük mortalite açısından fark olmadığı tespit edilmiş. Sepsis ve sepik şok hastalarında da bu durumun değişmediği tespit edilmiş. 
Bu derlemede yazarlar S. malthophilia infeksiyonları ile ilgili güncel verileri ve tedavi yaklaşımlarını ayrıntılı olarak ele almışlar. 
CID'de yayınlanan bu derlemede persistan MRSA bakteremisine yaklaşım ele alınmış. 
Amerikada'da gerçekleştirilen bu retrospektif gözlemsel çalışmada KPC varlığının gösterilmesi için PCR kullanılan grupta; uygun tedaviye başlanma zamanı, 14-günlük ve 30 günlük mortalite oranlarının diğer hastalara göre anlamlı oranda daha düşük olduğu gösterilmiş.
NEJM'de yayınlanan bu faz 3 randomize kontrollü çalışmada pyelonefrit dahil komplike idrar yolu infeksiyonu tedavisinde tebipenem ve ertapenem karşılaştırılmış. Etkinlik ve yan etki riski açısından her iki grubun birbirine benzer olduğu tespit edilmiş.  
Bu sistematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre; 2001-2011 arası ve 2011 sonrası dönemlerde daha önceki yıllara kıyasla S. aureus kan akımı infeksiyonu ilişkili mortalite oranlarında anlamlı bir azalma olmuş olsa da, 2011 ve sonrası dönemde hala bu hastalarda 1 aylık ve 3 aylık mortalite oranılarının sırasıyla %18 ve %27 olduğu tespit edilmiş.
Ülkemizden yayınlanan bu çalışmada, OXA-48 endemik bir bölgede yeni ajan tedavi seçeneklerinin olmadığı şartlar altında karbapenemaz üreten K. pneumoniae kan akımı infeksiyonlarının epidemiyolojisi ve klinik sonlanımları ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş. 
Türkiye'den karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae kan akımı infeksiyonları ile ilgili arka arkaya biri meta-analiz diğeri çok merkezli gözlemsel kohort çalışma olmak üzere 2 çalışma yayınlandı.
IDSA tarafından düzenli şekilde güncelleneceği belirtilen ESBL-Enterobacterales, CRE ve DTR P. aeruginosa tedavi kılavuzu güncellendi. Bir önceki kılavuzla karşılaştırıldığında çok büyük oranda önerilerin benzer olduğu dikkati çekiyor. 
İspanya'da yapılan çok merkezli retrospektif kohort çalışmada; CPE infeksiyonu tedavisinde seftazidim-avibaktam kullanımının en uygun tedaviye göre daha başarılı sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiş.