Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CMI'da yayınlanan bu derleme yazısında kan akımı infeksiyonlarında kullanılabilecek kültür bağımlı olmayan hızlı tanı metodları değerlendirilmiş. 
Lancet microbe dergisinde yayınlanan bu araştırmada; hvKp ilişkili primer karaciğer absesinin patogenezinde bu bakterilerin karaciğer makrofaj hücreleri tarafından yok edilmeye dirençli olmalarının önemi vurgulanmış. 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinde yayınlanan bu vaka taktiminde; CRAB pnömonisi olan 52 yaşındaki bir hastada bakteriofaj (iv ve inhaler) kullanımının başarılı sonuçları rapor edilmiş. 
Bu derlemede yakın gelecek için umut vaad eden yeni antifungal moleküller (fosmanogepix, ibrexafungerp, olorofim, opelconazole, rezafungin) ayrıntılı olarak değerlendirilmiş. 
İngilitere'de 6 ay-12 yaş grubunda yürütülen çift kör, randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre, komplike olmayan alt solunum yolu enfeksiyonlarının (Örn, akut bronşit) tedavisinde antibiyotik kullanımının (amoksisilin) gereksiz olduğu gösterilmiş.
Lancet Infectious Disease dergisinde yayınlanan BARNARDS kohortuna ait bir alt analizde, neonatal sepsis tedavisinde WHO tarafından önerilen ampisilin-gentamisin kombinasyonunun etkin olmadığı ve bu antibiyotiklere karşı direnç oranının çok yüksek olduğu tespit edilmiş. En etkin kombinasyonun seftazidim-amikasin olduğu belirtilmiş. 
İngiltere’den yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; birincil bakım merkezlerinde uygulanan antibiyotik stewardship uygulaması ile geniş spektrumlu antibiyotik kullanımında yıllar içinde belirgin bir azalma olmasına karşın, aynı yıllarda kandan izole edilen E. coli izolatlarında antibiyotik direnç oranları artmaya devam etmiş. 
CMI’da yayınlanan bu çalışmada; KDKp ile rektal kolonize hastalarda 30 günlük takipte aynı kolonizan bakteri ile kan akımı infeksiyonu gelişimi, klasik risk faktörlerinin yanı sıra bakteriyal klonun tipi ile de yakından ilişkili olarak bulunmuş.
Johns Hopkins Üniversitesinden yapılan çalışmada, DTR P. aeruginosa izolatlarının bazılarında seftolozan-tazobaktam maruziyeti sonrasında oluşan AmpC omega loop mutasyonları ile ilişkili sefiderekol, seftazidim-avibaktam ve seftolozan-tazobaktam MIK değerlerinde belirgin artış olduğu gösterilmiş. Bununla birlikte aynı izolatlarda imipenem-relebaktam MIK değerlerinin belirgin düştüğü tespit edilmiş. 
Clinical microbiology and infectious disease dergisinde yayınlanan bu çalışmaya çok ilaç dirençli enterik bakteri ile kolonize 105 solid organ nakli alıcısı dahil edilmiş. Oral kolistin+neomisin dekontaminasyon rejiminin 30 günlük takipte çok ilaç dirençli enterik bakterilerle gelişen infeksiyonları önlemede etkili olmadığını gösterilmiş.