Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
NEJM'de yayınlanan bu faz 3 randomize kontrollü çalışmada pyelonefrit dahil komplike idrar yolu infeksiyonu tedavisinde tebipenem ve ertapenem karşılaştırılmış. Etkinlik ve yan etki riski açısından her iki grubun birbirine benzer olduğu tespit edilmiş.  
Bu sistematik derleme ve meta-analiz sonuçlarına göre; 2001-2011 arası ve 2011 sonrası dönemlerde daha önceki yıllara kıyasla S. aureus kan akımı infeksiyonu ilişkili mortalite oranlarında anlamlı bir azalma olmuş olsa da, 2011 ve sonrası dönemde hala bu hastalarda 1 aylık ve 3 aylık mortalite oranılarının sırasıyla %18 ve %27 olduğu tespit edilmiş.
Ülkemizden yayınlanan bu çalışmada, OXA-48 endemik bir bölgede yeni ajan tedavi seçeneklerinin olmadığı şartlar altında karbapenemaz üreten K. pneumoniae kan akımı infeksiyonlarının epidemiyolojisi ve klinik sonlanımları ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş. 
Türkiye'den karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae kan akımı infeksiyonları ile ilgili arka arkaya biri meta-analiz diğeri çok merkezli gözlemsel kohort çalışma olmak üzere 2 çalışma yayınlandı.
IDSA tarafından düzenli şekilde güncelleneceği belirtilen ESBL-Enterobacterales, CRE ve DTR P. aeruginosa tedavi kılavuzu güncellendi. Bir önceki kılavuzla karşılaştırıldığında çok büyük oranda önerilerin benzer olduğu dikkati çekiyor. 
İspanya'da yapılan çok merkezli retrospektif kohort çalışmada; CPE infeksiyonu tedavisinde seftazidim-avibaktam kullanımının en uygun tedaviye göre daha başarılı sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiş.  
Karbapenem-dirençli Gram-negatif bakterilerle gelişen infeksiyonların tedavisinde kullanılmak üzere birçok yeni beta-laktam beta-laktamaz inhibitörü varken tedavide kolistinin rolünü değerlendirilen bu kapsamlı derleme Türkiye'den yazarlar tarafından hazırlanmış. 
CID'de yayınlanan bu çalışmada; P. aeruginosa infeksiyonları için kullanılan imipenem-relebaktam tedavisi sonrası bu beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörüne karşı efflux pompası aracılıklı direnç geliştiği rapor edilmiş. İmipenem-relebaktamın tek başına imipeneme göre P. aeruginosa türlerine özel dış atım pompalarından daha az etkilendiğini önemli bir özelliği idi.
Lancet'te yayınlanan bu makalede; bakteriyel antimikrobiyal direncin (AMR) global ölçekli etkileri analiz edilmiş.
Bu derleme yazısında WHO öncelik listesinde yer alan; M. tüberküloz, tüberküloz etkeni olamayan mikobakteriler ve C. difficile infeksiyonlarının tedavisine yönelik hale hazırda geliştirilmekte olan geleneksel ve geleneksel olmayan moleküller değerlendirilmiş.