Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Ankara'da yapılan çalışmada izolatlar taşıyıcılar ve klinik örneklerden elde edilmiş.
 CDC'den uyarı: Seyahat edenler dikkat etmeli..
Tekrarlayan C. difficile infeksiyonlarını önlemek için C. difficile non-toxijenik suşları kullanılmış.
Mupirosin'in yaygın kullanımı çocuklarda direnci arttırmakta. 
 Dört yıllık dönemdeki Vankomisin direnç paternlerine bakılmış. Çalışma 
Beyaz Saray Antibiyotik direnci ile ilgili aksiyon planı yayınladı. CDC'ye göre ilaca dirençli bakteriler her yıl 23,000 ölüm ve 2 milyon hastalığa neden olmakta. Planın hedefi antibiyotik dirençli infeksiyon salgınları ile mücadele, var olan ve yeni antibiyotiklerin etkililiğini sürdürme ve yeni tanı yöntemleri, antibiyotikler, aşılar ve diğer tedaviler geliştirmek olarak özetlenmekte.
 PLoS One Dergisi'nde 18 Mart 2015 tarihinde yapılan bir çalışma retrospektif olarak insanlarda antibiyotik kullanımı, kişisel sağlık harcamaları, eğitim, kişi başı gelir ve ülkede yapılan yolsuzluklar arasındaki ilişkiyi araştırıyor.
 JAMA'dan Metanaliz: Vankomisin MIC'i ile S. aureus bakteremisi arasında ilişki var mı?
Yoğun bakımlarda orofarengeal ve intestinal dekontaminasyon karşılaştırılmış ve direnç gelişimi araştırılmış. Her iki dekontaminasyon da merkezlerde düşük düzeyde direnç görülürken, 28 günlük mortalite değişmemiş. İntestinal dekontaminasyon, oroferengeal'e göre rektal antibiyotik dirençli gram negatiflerde daha belirgin azalmaya yol açarken, aminoglikozid direncini artırmış. 
 NDM yapan E. coli ile duedonoskopi arasında yakın ilişki saptandı.