Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CID'den: Vankomisin MIC>1 mg üzeri olan MRSA olgularında erken Daptomisin'e karşı Vankomisin çalışması.
CDC Başkanı Thomas Frieden, sorunun yataklı kurumlarla sınırlı olduğunu belirtse de, ciddi olduğunu vurguladı.
Vankomisin AUC/MIC ≥ 400 olduğu zaman mortalite azalıyor.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy Dergisi'nde yayınlanan bir derleme çoklu dirençli mikroorganizmalara karşı monoklonal antikorlarla yapılan çalışmaların özetini sunuyor. Makaleye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
The New England Journal of Medicine'ın 6 Aralık sayısında yayınlanan bir derleme, hastanede gelişen, ölümcül, dirençli bakteriyel infeksiyon salgınlarının önlenebilmesi konusundaki önerileri sıralıyor. Makaleye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy Dergisi'nde Patrice Nordmann ve Laurent Poirel tarafından yayınlanan bir derleme karbapenemaz üreten enteriklerin kolay identifikasyonuna dair önemli ipuçları veriyor.
Clinical Microbiology Reviews dergisinin Ekim 2012 sayısındaki derlemede antibiyotik direncinin gelişiminde porin ve efflux pompalarının rolü irdeleniyor.
Clinical Microbiology Reviews dergisinin Ekim 2012 sayısında yayınlanan bir derleme K. pneumoniae ve diğer enterobacteriaceae'de karbapenemazlara bağlı direnç konusunu irdeliyor. 
Hastane dışı MRSA tedavisinde sürekli Vankomisin infüzyonunun etkisi tartışmalı.
MRSA'da Klindamisin direnci kliniği etkilemiyor..