Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yayınlanan bir makalede kolistin ve teikoplanin kombinasyonun in vitro test edilen MDR Acinetobacter izolatlarına karşı bakterisidal etki gösterdiği belirtiliyor.
Yeni yayınlanan iki makale, kanserli hastalarda çoklu dirençli Gram-negatif infeksiyonlar içinen önemli risk faktörünün önceden antibiyotik kullanımı olduğunu gösteriyor.
International Journal of Antimicrobial Agents'da yayınlanan bir makale İngiltere'de izole edilmiş 81 Enterobacteriaceae izolatına karşı kloramfenikol, siprofloksasin, kolistin, fosfomisin, minosiklin, nitrofurantoin, temosilin ve tigesiklin'in etkinlik derecesini rapor ediyor.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yayınlanan bir derleme NDM-1 dolayısıyla gram-negatif bakterilerde gelişen direncin kullanımdaki tüm antibiyotiklere direnç oluşturarak antibiyotik çağını sonlandırabileceği sorusuna yanıt arıyor. Makalenin tam metnine erişim ücretsiz.
Balkan'lar ve Avrupa'ya gelen NDM-1'in kaynağı ne?
Bu sistematik derlemede enterokok izolatlarının %2'den azı Daptomisin'e duyarlı değil.
Hastanede MRSA infeksiyonu ve mortaliteye etkisi. MRSA dışı SA'ya dikkat..
FDA, Ceftarolin'i onayladı. Bu onay MRSA'ya karşı ruhsatlanan ilk sefalosporin olması açısından önemli.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin 1 Kasım tarihli sayısında yayınlanan bir makelede biri hastane dışından izole edilen ve CTXM-15 tipi ESBL sentezleyen, diğeri ise hastanede önceden kolistin tedavisi gören bir hastadan olmak üzere iki adet kolistin dirençli E. coli suşu rapor ediliyor.
Yeni bir beta-laktamaz inhibitörü olan NXL104'ün seftazidimle kombinasyonu OXA-48 üreten klebsiellalara, aztreonamla kombinasyonu metallo-beta-laktamaz üretenler dahil tüm karbapenemaz (+) suşlara in vitro etkili bulundu.