Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
FDA, Ceftarolin'i onayladı. Bu onay MRSA'ya karşı ruhsatlanan ilk sefalosporin olması açısından önemli.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin 1 Kasım tarihli sayısında yayınlanan bir makelede biri hastane dışından izole edilen ve CTXM-15 tipi ESBL sentezleyen, diğeri ise hastanede önceden kolistin tedavisi gören bir hastadan olmak üzere iki adet kolistin dirençli E. coli suşu rapor ediliyor.
Yeni bir beta-laktamaz inhibitörü olan NXL104'ün seftazidimle kombinasyonu OXA-48 üreten klebsiellalara, aztreonamla kombinasyonu metallo-beta-laktamaz üretenler dahil tüm karbapenemaz (+) suşlara in vitro etkili bulundu.
İlk kez İtalya'da tanımlanan, Yunanistan'da ise çok yaygın olarak bulunan bir dirençli Klebsiella türü ilk defa ABD'de tanımlandı. Bu durum bakteriyel direncin sınır tanımadığına iyi bir örnek teşkil ediyor.
50. ICAAC Kongresi'nde yapılan bir oturumda NDM-1 geni taşıyan E. coli ve Klebsiella suşlarının Hindistan, Bangladeş ve Pakistan dışında Avustralya, Fransa, Japonya, Kenya, Kuzey Amerika,Singapur, Tayvan ve İngiltere'de de bulunduğuna dikkat çekildi.
Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bir makale kinolon ve 3. ve 4. kuşak sefalosporinlerin tek başına veya kombinasyon halinde kullanılmasının CTX-M üreten E. coli infeksiyonlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artışa neden olduğuna işaret ediyor.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy'de önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir makalede çoklu dirençli P. aeruginosa infeksiyonunun hastalardaki tedavi sonucunu nasıl etkilediği araştırılmış.
ECDC web sitesinde yayınladığı bir haberde çoklu antibiyotik direnci için yeni terminoloji önerilerini tartışmaya açtı. Tartışmaya katılım için son tarih 21 Ağustos.
Yeni bir metallo-betalaktamaz olan NDM-1 salgılayan enterik gram-negatiflere ilişkin dünya basınında son günlerde yayınlanan haberleri ekli dosyada bulabilirsiniz.
Lancet Infectious Diseases'de online yayınlanan bir makalede özellikle Hindistan ve Pakistan'dan gelen hastalarda saptanan ve bu ülkelerde yaygın olarak bulunan bir metallobetalaktamaz (New Delhi Metallo-1, NDM-1) rapor ediliyor.