Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Archieves of Internal Medicine'da yayınlanan çalışmaya göre uygun hastalarda toplumsal kökenli ESBL yapan E. coli enfeksiyonları sık görülmekte. Fosfomisin ve amoxicillin-clavulanate, bu etkene bağlı sistit'te etkili.
Yoğun bakım ünitelerinde MRSA ve VRE kontaminasyonun azaltmak için oda temizliğinin önemi araştırılmış.
3.5 yıl süre ile taranan yüksek riskli hastalarda nazal örneklerde duyarlılık %68, rektal sürüntülerde ise %62.
Bir yıldan fazla MRSA taşıyanlarda MRSA'ya bağlı morbidite ve mortalite artıyor.
Çalışmanın 2000-2003 döneminde 9 merkezde 5208 izolat incelenmiş. 
Febril nötropenik hastalarda 2000 öncesi ve sonrası karşılaştırmada karbapenem ve vankomisin direncinde artış var. 
Oral metronidazol ve oral vankomisin'in Clostridium difficile'e bağlı diyarede kullanımı Vankomisin-dirençli enterokokları arttırmakta.
Bu konuda yayınlanmış bilgiler derlenmiş ve 33,318 sağlık çalışanının tarandığı 127 araştırmanın sonuçları sunulmuş.
FDA, dönem dönem topluma yönelik bilgilendirme broşürleri yayınlamakta. Son bröşürün başlığı "Antibiyotik direnci ile savaş".
236 izolat çalışılmış ve karbapenem dirençli olan izolatların olmayana göre daha çok beta-laktam ve beta-laktam dışı direnç olduğu gösterilmiş ve %46'sında MDR kriterleri olduğu görülmüş.