Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
24.230 hastayı içeren 76 çalışmanın sistematik derlemesinde, önceden antibiyotik kullanımının MRSA izolasyonunu arttırdığı gösterildi.
Klorhexidin ile tüm vücut temizliği yoğun bakımda MDR Acinetobacter kolonizasyonunu belirgin derecede azaltıyor.
"Host-microbe interactions" başlığı ile yayınlanan yazılar tam metin serbest erişimli
İnönü Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, 145 Mycobacterium tuberculosis suşunun ilaç direnç ve genotiplendirmeleri sunulmakta.
2005 yılında ABD'de yapılan sürveyans çalışması, MRSA'nın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve artık bilinen etki alanlarının dışına çıktığını göstermekte.
Clinical Microbiology and Infection son sayısında Erciyes Üniversitesinden Moraxella catarrhalis'te direnç ile ilgili bir çalışma yayınlandı.
Hematolojik malignitesi olan hastalarda VRE açısından AML hastalarının yüksek riske sahip olduğu gösterildi.
Daha önce stafilokoklar için tanımlanan heterorezistans, pnömokoklar için de geçerli. Heterorezistans yüksek dirence geçişte bir aşama ve henüz rezistans genleri oluşmadan, antibiyotikli ortamda bakteri çoğalmasını sağlıyor. Serbest tam metin erişimi var.
 Scandinavian Journal of Infectious Diseases'in Eylül 2007 sayısında Hacettepe ve Yeditepe Üniversitelerinden araştırıcıların yayınlandıkları bir makalede  Qualicor agar (QC) kullanarak kısa sürede ESBl saptamaya yönelik yeni bir yöntem anlatılıyor.
Almanya'da Ulusal Mikobakteri Referans Laboratuarında yapılan bir çalışmada 210 çoklu dirençli M. tuberculosis izolatı içinde 4 tanesinin linezolid'e dirençli olduğu saptandı. Hedef genlerde her hangi bir mutasyon saptanmadığı için direnç mekanizması konusunda bir yorumda bulunmak olası değil.  Makalenin tam metnine internetten serbest erişim mümkün.