Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Gram negatif bakteriler sıklıkla nozokomiyal pnömonilerden sorumludur ve bu bakteriler arasında ilaç direncinde prevalans artışı antibiyotik tedavisine karar vermeyi zorlaştırmaktadır.
MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) ilk kez 40 yıl önce tanımlandı, hızlı evrimsel değişimler ve epidemiyolojik yayılım gösterdi.
Bu çalışmada sağlıklı taşıyıcılardan izole edilen dört vankomisin dirençli stafilokok suşu rapor edilmektedir
Çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesinde florokinolon kullanımını azaltmanın bakteriyel direnç üzerine (özellikle Pseudomonas aeruginosa için) etkisini saptamaktır.
Bu derlemede glikopeptid dirençli S.aureus infeksiyonlarının tedavisi, epidemiyolojisi, patogenezi ve tanısı ile ilgili açık sorulara dikkat çekilmiştir
2001’de Pittsburg’da çocuklarda farengeal grup A streptokokların %48’i makrolid dirençli idi. Bu çalışmada Birleşik Devletler’de grup A streptokoklarda makrolid direnci, direnç genleri ve emm tipleri araştırıldı.
Randomize seçilmiş 20 anaokulunda 3-6 yaş arası 648 çocuktan izole edilen nazal S.aureus suşlarında penisilinaz üretimi ile ilişkili faktörler incelendi
ESBL üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae etkenli kandolaşım infeksiyonlarının tedavi sonuçlarını ve mortalite için risk faktörlerini değerlendirmek için 133 suşla yapılan bir çalışma.
Ampisillin ve vankomisin dirençli Enterococcus faecium C68 ile gastrointestinal kolonizasyona antibiyotiklerin etkisi Fare modelinde araştırıldı