Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Gram pozitif infeksiyonlu 430 hasta ile yapılan çok merkezli çalışmada teicoplanin ve linezolidin etkinlikleri kıyaslandı.
Üriner sistem infeksiyonlarında izole edilen bakterilerin ilk seçenek antibiyotiklere karşı direnç durumunu inceleyen bir çalışma
Pensilvanya'da Faringeal A grubu Streptokok izolatlarında makrolid direncini araştıran bir çalışma.
Arjantin'de yapılan bu çalışmada piperasilin tazobaktam'ın tedavide kullanımının K.pneumoniae ve P.mirabilis suşlarındaki sefalosporin direncine etkisi araştırılmakta...
Pensilvanya'da bir hastadan Eylül 2002'de izole edilen S. aureus suşunun vankomisin MIC değeri 32 mcg/ml saptandı. Bunun yanısıra aminoglikozidler, beta-laktamlar, kinolonlar, makrolidler ve tetrasikline de dirençli olduğu saptanan suş, linezolid, minosiklin, quinupristin-dalfopristin, rifampin, teikoplanin ve trimethoprim-sulfamethoksazole'a duyarlı bulundu..
MRSA geleneksel olarak hastane kaynaklı bir sorun kabul edilir ve buradaki hastaların belirli risk faktörlerine sahip olması nedeni ile ortaya çıktığı bilinir. Ancak son yıllarda MRSA’in risk faktörü görülmeyen kişilerde de ortaya çıkması nedeni ile bu hastaların özellikleri JAMA’da yayınlanan bu yazıda incelenmekte.