• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Sepsis olan kritik hastalarda Meropenem'in sürekli ya da aralıklı kullanımı MERCY çalışmasında araştırıldı.
38 çalışmanın incelendiği metaanalize göre antibiyotikler Stevens-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz olgularının %28'inden sorumlu. Sırası ile sulfonamidler, penisilinler, sefalosporinler, florokinolonlar ve makrolidler etken.  
CID'de yayınlanan bu çalışmada S. bovis ve C. septicum dışında kolorektal kanser ile ilişkili olabilecek kan kültüründe tespit edilen bakteriyel etkenler araştırılmış.
Kriitik hastalığı olan hastalarda anerob etkinlikli antibiyotikler hayat kalma şansını ciddi anlamda azaltıyor ve gut mikrobiyomu üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Bu sonuçlar hem gerçek hastalarda hem de hayvan modellerinde tutarlı bir şekilde gösterilmiş.  
Şimdiye kadarki kılavuzlardan çok farklı bir yöntemle hazırlanmış bu kılavuzda piyojenik osteomyelit tedavisi için öneriler 7 soru ile değerlendirilmiş. 
Malign sifiliz
17/03/2022
NEJM'de yayınlanan bu vaka raporunda tedavi almamış bir HIV hastasında görülen nadir bir olgu-malign sifiliz- raporlanmış. 
İsrail'den yapılan bu toplum temelli çalışmada bildirimi zorunlu olan E. coli ilişkili kan akımı infeksiyonlarının insidansı, mortalite oranları ve ilaç direnci profilleri incelenerek bu infeksiyonların toplum sağlığına olan etkisi ortaya konulmuş. 
JAC’de yayınlanan çok merkezli retrospektif gözlemsel çalışmanın sonuçlarına göre B-laktam monoterapi ile B-laktam+aminoglikozid veya B-laktam+kinolon kombine tedavileri arasında klinik sonlanım noktaları ve yan etkiler açısından fark yok. 
JAMA'da yayınlanan çalışmada komplike olmayan Gram negatif bakteremili hastalarda 7 gün, 14 gün ve CRP ile yönlendirilen antibiyotik tedavileri karşılaştırılmış. 
Hastane öncesi oral antibiyotik kullanmak yararlı mı? Sorunun yanıtı bu çalışmada verilmekte.