Sunumları izlemek için lütfen tıklayınız.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Lancet Infectious Disease'de Leibovici ve arkadaşları tarafından Sefepim ile ilgili meta-analiz yayınlandı. Buna göre sefepim kullanımı mortaliteyi arttırmakta.
Yapılan retrospektif bir çalışmada düdşük risk kriterlerine uyan ve Siprofloksasin alan hastalar hastane dışında telefonla izlendiler. 30 düşük riskli nötropenik hasta izlenirken bunların %90'ı hastaneye yatmayı gerektirmeden evde başarı ile izlenebildi. 3 hastada ise tedavi rejimini modifiye etmek veya değiştirmek gerekti. İyi seçilmiş hasta grubunda bu yöntemin başarılı olduğu sonuna varıldı.
Florokinolon dirençli N. gonorrhoeae sayısındaki dramatik artış nedeni ile CDC, kinolon kullanımını önermiyor.
242 yüksek riskli nötroepnik hastada randomize olarak levofloksasin 500 mg/gün ile siprofloksasin 1000 mg/gün artı phenethicillin 250 mg günde 4 kez karşılaştırılmış. Her iki grupta IV antibiyotik başlama gereksinimi ve ikincil son noktalar açısından fark saptanmamış. Levofloksasin daha iyi tolere edilmiş. Levo alan grupta surveyans ile levofloksasine dirençli viridan streptokoklar %14 görülmüş ancak bunlara bağlı bakteremi bildirilmemiş. 
MMRW'de yayınlanan rapora göre ABD'de Tüberküloz artmıyor. ABD doğumlu olanlarda TB sıklığı azalmaya devam ederken, ABD orijinli olmayanlarda hafif bir artış var.
Bone Marrow Transplantation son sayısında hematoloji ve transplant merkezinde antibiyotik profilaksisi ve siklik tedavinin etkisini araştıran bir makale yayınlandı. 
ABD'de 2004'de gelişen bir Legionella salgını sırasında idrar antijen testinin başarılı bir şekilde kullanılabileceği gösterildi..
JAMA son sayısında yüksek konsantrasyonda lisanssız Botoks enjeksiyonu yapılan 4 olguda gelişen botulizm bildirildi..
British Medical Journal çocuklarda menengokok hastalıkları ile ilgili derleme yayınladı 
NEJM son sayısında, bir olgudan hareket ederek menengokok hastalıklarından korunmayı anlatan bir yazı çıktı.