• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CMI'de yayınlanan metanaliz sünnet olan erkeklerde HPV riskinin azaldığını gösterdi.
Lancet'te yapılan çalışmaya göre sağlıklı infantlarda RSV infeksiyonu geçirenlerin çocukluk çağı astım riski artıyor.
 NEJM'de yayınlanan çalışmaya göre Ciddi Toplumsal Kökenli Pnömonide Hidrokortizon kullanımı mortaliteyi azaltıyor.
JAMA'da yayınlanan çalışmada komplike idrar yolu infeksiyonları ve akut pyelonefrit tanısı alan hastalarda Cefepime/Enmetazobactam ile Piperacillin/Tazobactam karşılaştırıldı. Aradaki fark Cefepime/Enmetazobactam lehine bulundu.
Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bu derlemede bakteriyel prostatit olgusuna yaklaşım tüm ayrıntıları ile ele alınmış.
Günümüzde giderek artan antimikrobiyal direnç sorunun da göz önüne alındığı bu derlemede, yazarlar idrar yolu enfeksiyonlarına güncel yaklaşımı değerlendirmişler. 
Amerika'da yapılan bu çok merkezli retrospektif gözlemsel çalışmada komplike idrar yolu infeksiyonlarının ayaktan tedavisinde ıv ertapenem ile oral fosfomisin tedavileri biribirleriyle karşılaştırılmış. İki tedavi arasında; 30. günde klinik başarı, takibin son gününde klinik başarı ve relaps sıklığı açısından anlamlı bir fark olmadığı gösterilmiş. Randomize kontrollü çalışmalarla bu sonuçlar doğrulanana kadar en azından komplike idrar yolu infeksiyonları için oral stepdown tedavide fosfomisinin bir alternatif olarak düşünülebileceği vurgulanmış.  
NEJM'de yayinlanan randomize kontrollu calismada; Uganda'da 5-17 yas arasi ekokardiyografi ile tespit edilmis latent romatizmal kalp kapagi hastaligi olan 916 cocugun bir kismina ayda bir penicilin G (IM) sekonder profilaksi verilirken bir kismi sadece izlenmis. Sadece izlenen gruba gore sekonder profilaksi olan grupta iki yillik takipte ekokardiyografide hastalik progresyonu anlamli olcude daha az gorulmus.   
Hollanda'da yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; infekte nekrotizan pankreatit hastalarında erken dönemde yapılan girişim (drenaj) ile walled-off nekroz oluştuktan sonra yapılan girişim kıyaslandığında 6 aylık takipte komplikasyonlar açısından iki grup arasında fark olmadığı ve geç drenaj yapılan grupta takip sürecinde daha az sayıda girişime ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş.  
Kanada, ABD ve Suudi Arabistan'dan 44 YBÜ'nün katılımı ile gerçekleştirilen bu randomize kontrollü çalışmada; L rhamnosus GG kullanımının VAP gelişimi üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı gösterilmiş.